Vzájomné uznávanie peňažných sankcií, ako sú určité pokuty za prekročenie rýchlosti

Uľahčenie vymáhania finančných sankcií v cezhraničných prípadoch bez ohľadu na to, kde v EÚ boli uložené, prispieva k zabezpečeniu rovnakého zaobchádzania s občanmi EÚ.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie.

SÚHRN

Uľahčenie vymáhania finančných sankcií v cezhraničných prípadoch bez ohľadu na to, kde v EÚ boli uložené, prispieva k zabezpečeniu rovnakého zaobchádzania s občanmi EÚ.

AKÝ JE CIEĽ RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

V rámcovom rozhodnutí sa zavádzajú osobitné opatrenia, ktoré sa odvíjajú od zásady vzájomného uznávania a umožňujú súdnym alebo správnym orgánom odoslať peňažnú sankciu priamo orgánu v inej krajine EÚ a uznať a vykonať túto pokutu bez akýchkoľvek ďalších formalít.

HLAVNÉ BODY

Rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na všetky trestné činy, v súvislosti s ktorými je možné uložiť peňažné sankcie, a kontrola obojstrannej trestnosti (t. j. ak trestný čin existuje podľa práva krajiny pôvodu aj vykonávacej krajiny) sa zakazuje v prípade 39 trestných činov uvedených na zozname, napr.:

Sankcie musí uložiť súdny alebo správny orgán krajiny EÚ a musia vyplývať z konečného rozhodnutia, t. j. už viac neexistuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu.

Pri odosielaní rozhodnutia, ktorým sa ukladá peňažná sankcia, krajina EÚ, ktorá sankciu ukladá, musí odoslať osvedčenie v jazyku krajiny EÚ, ktorá vykonáva rozhodnutie.

Rozhodnutie sa posiela príslušným orgánom krajiny EÚ, v ktorej má fyzická alebo právnická osoba (spoločnosť) majetok alebo príjem, obvyklý pobyt alebo v prípade právnickej osoby, registrované sídlo.

Krajina EÚ, do ktorej sa rozhodnutie odošle, môže odmietnuť vykonať ho, ak sa neposkytne osvedčenie, je nekompletné alebo jednoznačne nesúvisí s rozhodnutím. Výkon môžu odmietnuť aj v obmedzenom množstve prípadov, napr. ak:

Výkon rozhodnutia sa riadi právom vykonávajúceho štátu. Vykonávajúci štát môže tiež:

Štát pôvodu aj vykonávajúci štát môžu udeliť amnestiu, milosť a preskúmanie rozsudku.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV

22. marca 2005

22. marca 2007

Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16 - 30

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2009/299/SVV

28. marca 2009

28. marca 2011

Ú. v. EÚ L 81, 27.3 2009, s. 24 - 36

Posledná aktualizácia 19.06.2015