Rokovací poriadok Rady Európskej únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2009/937/EÚ, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady

AKÝ JE CIEĽ ROKOVACIEHO PORIADKU?

HLAVNÉ BODY

Rada je inštitúcia EÚ, kde sa stretávajú zástupcovia krajín EÚ. Každú krajinu zastupuje jeden zástupca na ministerskej úrovni, ktorý je splnomocnený zastupovať vládu danej krajiny. Rada vykonáva spolu s Európskym parlamentom legislatívnu funkciu. Prijíma legislatívne akty v súlade bežným alebo mimoriadnym legislatívnym postupom. Rada spolu s Európskym parlamentom vykonáva rozpočtové funkcie. Rada vykonáva funkcie v oblasti tvorby politík a koordinačné funkcie.

Zloženia Rady

Predsedníctvo Rady Európskej únie

Coreper, výbory a pracovné skupiny

Fungovanie Rady

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou

Od 1. novembra 2014 je zavedený nový postup pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou, tzv. pravidlo „dvojitej väčšiny“.

Transparentnosť a zverejňovanie aktov Rady

ODKEDY SA ROKOVACÍ PORIADOK UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. decembra 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35 – 61)

Následné zmeny rozhodnutia 2009/937/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/430 z 23.marca 2020 o dočasnej výnimke z rokovacieho poriadku Rady vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii (Ú. v. EÚ L 88I, 24.3.2020, s. 1 – 2)

Posledná aktualizácia 19.06.2020