Európska migračná sieť

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Európska migračná sieť – rozhodnutie Rady 2008/381/ES

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním Európska migračná sieť (EMS), ktorej cieľom je poskytovanie aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle inštitúciám EÚ, krajinám EÚ a verejnosti.

HLAVNÉ BODY

EMS na dosiahnutie tohto cieľa v spolupráci s ostatnými príslušnými orgánmi EÚ zbiera a analyzuje údaje zo širokého okruhu zdrojov. Následne vypracúva správy a štúdie o situácii v oblasti migrácie a azylu v EÚ a jej krajinách, ktoré sa vymieňajú v systéme výmeny informácií.

Európska komisia (EK) koordinuje prácu EMS v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi (NKB EMS), ktoré sú ustanovené v každej krajine EÚ a sú zodpovedné za rozvoj vnútroštátnej siete. Každý NKB EMS tvoria najmenej traja experti v oblasti azylu a migrácie a pokrýva oblasť tvorby politiky, práva, výskumu a štatistiky.

K ďalším povinnostiam NKB EMS patrí:

účasť na zasadnutiach EMS s cieľom výmeny údajov a názorov a zabezpečovanie podnetov na rozvoj pracovného programu;

príprava národných správ a poskytovanie informácií do systému výmeny informácií;

pomoc pri rozvoji glosára a slovníka EMS; a

rozvíjanie spôsobilosti reagovať na žiadosti ad hoc.

Riadiaci výbor EMS (ktorému predsedá EK a tvoria ho zástupcovia z každej krajiny EÚ a pozorovateľ z Európskeho parlamentu) zabezpečuje zosúladenie práce EMS s politickými prioritami EÚ.

EMS je financovaná Európskou komisiou. Finančné zdroje na činnosti a budúci rozvoj EMS konkrétne poskytuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu.

KONTEXT

Prípravná fáza EMS sa začala v roku 2003 s cieľom riešiť potrebu výmeny informácií o všetkých hľadiskách migrácie a prispievať k spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politike. V Haagskom programe sa ďalej posilnila potreba spoločnej analýzy migrácie, čo vytvorilo impulz pre Európsku komisiu, aby vypracovala návrh tohto rozhodnutia Rady, ktorým sa formálne vytvára EMS.

AKT

Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2008/381/ES

21. mája 2008

Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7 – 12

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

1. januára 2014

Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168 – 194

Posledná aktualizácia 22.10.2015