Prejudiciálne konanie – odporúčania pre vnútroštátne súdy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Odporúčania pre vnútroštátne súdy o používaní prejudiciálneho konania

Článok 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

AKÝ JE CIEĽ ODPORÚČANÍ A ČLÁNKU 267 ZFEÚ?

Odporúčania vysvetľujú súdom v krajinách EÚ účel konania, v ktorom majú podľa článku 267 ZFEÚ nárok obrátiť sa na Súdny dvor EÚ (SDEÚ) s návrhom na začatie prejudiciálneho konania. Toto konanie sa používa v prípade, ak je spochybnený výklad alebo platnosť práva EÚ, a vtedy:

V odporúčaniach je tiež podrobne uvedený rozsah konania a forma, akou majú vnútroštátne súdy návrh podávať.

Odporúčania dopĺňajú články 93 až 118 rokovacieho poriadku SDEÚ.

HLAVNÉ BODY

Význam prejudiciálneho konania

Konanie sa považuje za užitočné vtedy, ak sa v prípade pred vnútroštátnym súdom nastolila nová otázka výkladu, s ktorou sa spája všeobecný záujem na jednotnom uplatňovaní práva EÚ, alebo ak existujúca judikatúra neposkytuje potrebné objasnenie na riešenie novej právnej situácie.

Štruktúra odporúčaní

Jeden súbor odporúčaní sa vzťahuje na všetky návrhy na začatie prejudiciálneho konania a ďalší súbor sa vzťahuje osobitne na skrátené konania* alebo naliehavé konania*.

Kto podáva návrh na začatie prejudiciálneho konania?

Je výlučne len na vnútroštátnom súde, ktorý vec prejednáva, aby posúdil potrebu rozhodnutia o prejudiciálnej otázke, ako aj relevantnosť otázok, ktoré položí SDEÚ.

Súd, ktorý návrh podáva, musí okrem iného:

Predmet a rozsah

Čas podania návrhu a prerušenie konania pred vnútroštátnym súdom

Forma a obsah návrhu

Trovy konania a právna pomoc

Prejudiciálne konanie pred SDEÚ je bezplatné. O trovách účastníkov rozhoduje podľa potreby vnútroštátny súd.

Úloha kancelárie SDEÚ

Skrátené a naliehavé konania

ODKEDY SA ODPORÚČANIA UPLATŇUJÚ?

Nahrádzajú predchádzajúce odporúčania vydané v roku 2012 a uplatňujú sa od 25. novembra 2016.

HLAVNÉ POJMY

Skrátené konanie: konanie v prípade, keď povaha veci a výnimočné okolnosti vyžadujú rýchly postup.
Naliehavé konanie: konanie, ktoré sa použije len v prípadoch zahŕňajúcich otázky týkajúce sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Obmedzuje najmä počet účastníkov konania oprávnených predložiť písomné pripomienky a v osobitne naliehavých prípadoch umožňuje vynechať písomnú časť konania pred SDEÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčania pre vnútroštátne súdy pri podávaní návrhov na začatie prejudiciálneho konania (Ú. v. EÚ C 439, 25.11.2016, s. 1 – 8)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 1 – Orgány – Oddiel 5 – Súdny dvor Európskej únie – Článok 267 (pôvodný článok 234 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 164)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava III – Ustanovenia o inštitúciách – Článok 19 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 27)

Rokovací poriadok Súdneho dvora (Ú. v. EÚ L 265, 29.9.2012, s. 1 – 42)

Zmena rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Ú. v. EÚ L 173, 26.6.2013, s. 65)

Posledná aktualizácia 31.10.2017