Porušenie práva Únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Články 258, 259260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKOV 258, 259 A 260 ZFEÚ?

Stanovuje sa v nich postup, ktorý sa má prijať v prípade, ak sa Európska komisia alebo vláda niektorej krajiny EÚ domnieva, že konkrétna krajina EÚ neplní svoje povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z práva Únie.

HLAVNÉ BODY

Nesplnenie povinností EÚ môže vyplývať z:

Postup v prípade nesplnenia povinnosti

Súdne konanie na Súdnom dvore Európskej únie sa:

Postup prebieha takto:

HLAVNÝ DOKUMENT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 1 – Orgány – Oddiel 5 – Súdny dvor Európskej únie – Články 258, 259260 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 160 – 161)

Posledná aktualizácia 12.07.2016