Pripojenie k EÚ – proces pristúpenia

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zmluva o Európskej únii – pripojenie k EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII (ZEÚ)?

HLAVNÉ BODY

Prípustnosť

Krajina, ktorá požiadala o členstvo, musí:

Krajina, ktorá požiadala o členstvo, musí zároveň spĺňať kritériá prípustnosti. Tieto kritériá sa zvyknú nazývať kodanské kritériá, pretože boli vymedzené Európskou radou na zasadnutí v Kodani v júni 1993. Ide o tieto kritériá:

Na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo v Madride v decembri 1995 sa doplnilo, že kandidátska krajina musí byť schopná uplatňovať právo EÚ a musí byť schopná zaistiť, že právo EÚ transponované do vnútroštátnych právnych predpisov sa vykonáva účinne prostredníctvom vhodných správnych a súdnych štruktúr.

EÚ si vyhradzuje právo rozhodnúť, kedy kandidátska krajina splnila prístupové kritériá. Samotná EÚ tiež musí byť schopná integrovať nových členov.

Postup

Európska krajina spĺňajúca kritériá uvedené v článku 2 ZEÚ predloží Rade EÚ formálnu žiadosť. Rada informuje o tejto žiadosti Európsky parlament, Komisiu a národné parlamenty.

Rada EÚ udelí krajine status kandidátskej krajiny po tom, ako Komisia vydá priaznivé stanovisko, pod podmienkou schválenia v Európskej rade.

Rokovania sa otvárajú po tom, ako Rada EÚ vydá jednomyseľné rozhodnutie.

Rokovania sa uskutočňujú na medzivládnych konferenciách medzi vládami krajín EÚ a vládou kandidátskej krajiny. Acquis (súbor právnych predpisov EÚ) je rozdelené na oblasti politiky, o ktorých sa musí samostatne rokovať. (V súčasnosti existuje 35 oblastí politiky alebo „kapitol“.)

Počas predvstupovej fázy Komisia monitoruje úsilie kandidátskej krajiny v oblasti vykonávania acquis. Zároveň kandidátskym krajinám pomáha počas tohto procesu prostredníctvom nástrojov predvstupovej pomoci, ako je TAIEX.

Prechodné opatrenia – strany taktiež diskutujú o tom, či (a ako) sa niektoré pravidlá môžu zavádzať postupne, aby sa novému členovi alebo existujúcim krajinám EÚ poskytol čas na prispôsobenie. O tejto otázke sa diskutuje najmä v konečných fázach rokovaní.

Súbežne s rokovaniami sa vykonáva tzv. fáza preverovania. Jej cieľom je overiť, či jednotlivé prvky acquis uvedené v danej kapitole boli transponované do práva kandidátskej krajiny. Daná kapitola sa môže predbežne uzavrieť, len ak kandidátska krajina preukázala, že už vykonala túto kapitolu acquis, alebo že ju vykoná do dátumu pristúpenia. Výnimka sa udeľuje v prípade, keď kandidátska krajina súhlasí so špeciálnymi dojednaniami v súvislosti s časťou acquis.

Komisia informuje Radu EÚ a Európsky parlament počas celého procesu, predovšetkým prostredníctvom výročných správ o pokroku. O týchto správach rokuje Európsky parlament a svoje pripomienky predkladá vo forme uznesení prijatých v pléne. Kandidátska krajina takisto zostavuje výročné národné programy, v ktorých hodnotí vlastný pokrok vo vykonávaní jednotlivých kapitol acquis.

Konečným cieľom rokovaní je pripraviť zmluvu o pristúpení. Pristúpenie musí jednomyseľne schváliť Rada, pričom musí získať súhlas Európskeho parlamentu. Zmluvu následne podpíše každá krajina EÚ a pristupujúca krajina a ratifikuje ju každá krajina EÚ a pristupujúca krajina, pričom každá krajina postupuje podľa vlastných ústavných postupov.

KONTEXT

AKT

Článok 49 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

Článok 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

Posledná aktualizácia 09.05.2016