Pramene práva Európskej únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 216 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKOV 207, 216 A 288 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EÚ (ZFEÚ)?

HLAVNÉ BODY

Právo EÚ má tri pramene: primárne právo, sekundárne právne predpisy a subsidiárne právo (pozri hierarchiu noriem).

Primárne právo

Sekundárne právne predpisy

Sekundárne právne predpisy zahŕňajú jednostranné akty, ktoré možno rozdeliť do dvoch kategórií:

Neoddeliteľnou súčasťou práva EÚ sú tiež medzinárodné dohody s krajinami mimo EÚ alebo s medzinárodnými organizáciami. Odlišujú sa od primárneho práva aj sekundárnych právnych predpisov a tvoria kategóriu sui generis. Podľa niektorých rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie môžu mať dohody priamy účinok a ich právna záväznosť je nadradená sekundárnym právnym predpisom, ktoré s nimi preto musia byť v súlade.

Doplňujúce pramene práva

Doplňujúce pramene sú právne prvky, ktoré nie sú v zmluvách výslovne uvedené. Táto kategória zahŕňa:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Piata časť – Vonkajšia činnosť Únie – Hlava II – Spoločná obchodná politika – Článok 207 (pôvodný článok 133 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 140 – 141)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Piata časť – Vonkajšia činnosť Únie – Hlava V – Medzinárodné dohody – Článok 216 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 144)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 2 – Právne akty Únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – Oddiel 1 – Právne akty Únie – Článok 288 (pôvodný článok 249 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 171 – 172)

Posledná aktualizácia 13.03.2020