Primárne právo Európskej únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Primárne právo EÚ

ČO JE PRIMÁRNE PRÁVO?

HLAVNÉ BODY

Primárne právo, nazývané tiež primárne zdroje, vychádza z týchto aktov EÚ:

Rozsah pôsobnosti primárneho práva:

KONTEXT

Právo EÚ je okrem primárneho práva založené aj na sekundárnych a doplnkových zdrojoch:

Neoddeliteľnou súčasťou práva EÚ sú tiež medzinárodné dohody s krajinami mimo EÚ alebo s medzinárodnými organizáciami. Tieto dohody sa odlišujú od primárneho práva aj sekundárnych právnych predpisov a tvoria kategóriu sui generis. Podľa niektorých rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie môžu mať dohody priamy účinok a ich právna záväznosť je nadradená sekundárnym právnym predpisom, ktoré s nimi preto musia byť v súlade.

HLAVNÝ DOKUMENT

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Zmluva o Európskej únii (Konsolidované znenie) – Zmluva o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie) – Protokoly – Prílohy k Zmluve o fungovaní Európskej únie – Vyhlásenia pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu podpísanú 13. decembra 2007 – Tabuľky zhody (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 1 – 388)

Posledná aktualizácia 13.03.2020(1) Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).