Pravidlá sprístupnenia vízového informačného systému EÚ (VIS)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2008/633/SVV – sprístupnenie vízového informačného systému orgánom krajín EÚ a Europolu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Vízový informačný systém (VIS) je nástroj, ktorým sa podporuje vykonávanie spoločnej vízovej politiky EÚ. Vďaka nemu si môžu štáty schengenského priestoru vymieňať vízové údaje. Tvorí ho centrálny systém IT a komunikačná infraštruktúra, ktorou sa tento centrálny systém prepája s vnútroštátnymi systémami.

Týmto rozhodnutím sa umožňuje, aby sa VIS používal na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.

Určeným orgánom činným v trestnom konaní (ako sú orgány zodpovedné za boj proti terorizmu alebo závažným trestným činom, napr. obchodovanie s drogami alebo s ľuďmi) v krajinách schengenského priestoru a Europolu umožňuje prístup k VIS.

Určené vnútroštátne orgány musia dodržiavať postup pri poskytovaní prístupu do VIS po splnení všetkých podmienok prístupu k údajom.

V rozhodnutí sa takisto stanovujú pravidlá ochrany osobných údajov držiteľov víz.

HLAVNÉ BODY

Prostredníctvom VIS sa spájajú konzuláty v krajinách mimo EÚ a všetky hraničné priechody vonkajšej hranice krajín schengenského priestoru. V tomto systéme sa spracúvajú údaje a rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o krátkodobé víza na návštevu alebo prechod schengenským priestorom. Prostredníctvom VIS sa predchádza podvodnému zneužívaniu vízových dokumentov, keďže tak majú príslušníci pohraničnej stráže možnosť overiť, či je držiteľ víza jeho právoplatným držiteľom.

Prístup do VIS sa uplatňuje podľa jednotlivého prípadu osobitne na základe odôvodnenej písomnej alebo elektronickej žiadosti.

Určené orgány môžu nahliadať do údajov vo VIS len vtedy, ak je to nevyhnutné, alebo ak existujú rozumné dôvody domnievať sa, že takéto vyhľadávanie významne prispeje k predchádzaniu trestným činom, ich odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu. Takýto prístup sa môže napríklad uplatniť v prípadoch terorizmu alebo pri osobách, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do teroristických alebo iných závažných trestných činov.

Europol môže mať prístup do VIS len v rámci rozsahu svojho mandátu a ak je to potrebné pre plnenie jeho úloh.

Typ vyhľadávaní vo VIS

Vyhľadávania vo VIS sa obmedzujú na konkrétne údaje, napríklad:

priezvisko, krstné mená, pohlavie a dátum, miesto a krajina narodenia;

súčasná štátna príslušnosť žiadateľa o vízum a štátna príslušnosť pri narodení;

druh a číslo cestovného dokladu;

účel cesty a predpokladaný dátum príchodu a odchodu;

predpokladaný hraničný priechod prvého vstupu alebo trasa tranzitu;

odtlačky prstov;

typ víza a číslo vízovej nálepky;

podrobné informácie o osobe, ktorá vyhotovila pozvanie pre žiadateľa o vízum atď.

Ak je vyhľadávanie pomocou uvedených údajov úspešné, orgány môžu okrem toho sprístupniť aj iné údaje, ako sú fotografie.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť údajov

Pri spracovaní osobných údajov v súlade s týmto rozhodnutím musí každá krajina EÚ zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov.

Iba v naliehavých prípadoch a na účely predchádzania a odhaľovania závažných činov sa môžu osobné údaje preniesť do krajín mimo EÚ alebo do medzinárodných organizácií. V takýchto prípadoch sa však musí získať súhlas krajín EÚ, ktoré tieto údaje vložili do systému.

Krajiny EÚ takisto musia zabezpečiť bezpečnosť údajov sprístupnených vo VIS počas ich prenosu určeným orgánom.

ODKEDY SA TOTO ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

V rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1956 sa ako dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV stanovil 1. september 2013.

KONTEXT

VIS bol zriadený rozhodnutím Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004. Rada 7. marca 2005 prijala závery, v ktorých uviedla, že orgány krajín EÚ by mali zabezpečiť prístup k VIS s cieľom bojovať proti terorizmu a iným trestným činnom.

AKT

Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129 – 136)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60 – 81)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 767/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako referencia.

Posledná aktualizácia 23.11.2015