Agentúra EÚ pre základné práva (FRA)

Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva

SÚHRN

Agentúra pre základné práva poskytuje inštitúciám EÚ a vládam pomoc v oblasti základných práv pri vykonávaní práva EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa ním vyhradený orgán na úrovni EÚ v oblasti základných práv - agentúra, a stanovujú sa v ňom jeho hlavné úlohy a ciele, fungovanie a vnútorná správa.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa vymedzujú činnosti agentúry:

poskytovať odborné poznatky inštitúciám EÚ a krajinám EÚ týkajúce sa základných práv, aby sa mohli ubezpečiť, že akékoľvek opatrenia alebo právne predpisy, ktoré prijímajú, sú v súlade s týmito právami;

vypracúvať stanoviská pre inštitúcie EÚ a vlády z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť (napr. stanovisko o tom, či sú ich opatrenia alebo legislatívne návrhy zlučiteľné so základnými právami);

zhromažďovať, analyzovať a šíriť spoľahlivé a porovnateľné informácie o osobitných vplyvoch opatrení EÚ na základné práva ľudí;

vykonávať vedecký výskum a prieskumy o základných právach;

vydávať publikácie o osobitných témach alebo o vykonávaní práva v oblasti základných práv inštitúciami EÚ a vládami;

vydávať výročnú správu o otázkach, ktoré patria do záberu ich náplne práce, v ktorých poukazujú na osvedčené postupy;

vytvárať komunikačné stratégie alebo kampane a presadzovať dialóg s občianskou spoločnosťou v záujme zvýšenia povedomia verejnosti o základných právach;

navrhovať mechanizmy na presadzovanie týchto práv.

Agentúra sa však nezaoberá sťažnosťami jednotlivcov.

Päťročné plány činností

Činnosti agentúry vychádzajú z viacročného rámca prijatého Radou EÚ, v ktorom sa identifikujú osobitné témy, na ktorých bude agentúra pracovať počas piatich rokov v súlade s celkovými prioritami EÚ.

Činnosti musia zahŕňať problematiku rasizmu, xenofóbie a súvisiacich prejavov neznášanlivosti.

Spolupráca s inými orgánmi

Agentúra musí zachovávať úzke väzby s:

vládami krajín EÚ a skupinami občianskej spoločnosti, ako je Fórum pre základné práva;

kandidátskymi krajinami na pripojenie k EÚ.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 23. februára 2007.

KONTEXT

Agentúra nahradila predchádzajúci orgán - Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie so sídlom vo Viedni a prevzala jeho činnosť.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 168/2007

23. februára 2007

-

Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1 - 14

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady č. 252/2013/EÚ z 11. marca 2013, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2013 - 2017 (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 1 - 3)

Posledná aktualizácia 30.07.2015