Kontrola získavania a vlastnenia strelných zbraní

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 91/477/EHS – kontrola získavania a vlastnenia zbraní

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

V smernici sa stanovujú štyri kategórie strelných zbraní podľa ich stupňa nebezpečenstva, ktorý sa vymedzuje v prílohe I k smernici.

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa nevzťahuje na obchodné prevody vojnových zbraní a streliva ani na nadobúdanie alebo držbu zbraní a streliva* zo strany:

Smernica sa nedotýka uplatňovania vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa nosenia zbraní, lovu alebo športovej streľby.

Zbrojný pas

Európsky zbrojný pas vydávajú orgány krajiny EÚ akejkoľvek osobe, ktorá sa legálne stáva držiteľom a používateľom strelnej zbrane. Osoba používajúca strelnú zbraň alebo strelné zbrane musí mať vždy pri sebe príslušný zbrojný pas.

Identifikácia a sledovanie

Predaj, nadobudnutie a držba

Nadobúdanie a držba strelnej zbrane sa povoľuje osobe, ktorá:

Udeľovanie oprávnení

Osobe, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa nadobúdania a držby akejkoľvek strelnej zbrane možno udeliť viacročné oprávnenie. V takýchto prípadoch je nutné dodržiavať určité formálne náležitosti:

S cieľom kontrolovať pohyb strelných zbraní v rámci EÚ sa v smernici stanovujú postupy týkajúce sa:

Úloha krajín EÚ

Preskúmanie a návrhy

Európska komisia predstavila správu o uplatňovaní tejto smernice v novembri v roku 2015 v rámci balíka opatrení týkajúcich sa strelných zbraní. Balík zahŕňal návrh na preskúmanie smernice o strelných zbraniach.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Táto smernica sa uplatňuje od 17. októbra 1991. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. januára 1993.

HLAVNÉ POJMY

*Strelná zbraň: akákoľvek prenosná zbraň s hlavňou, v ktorej sa strela, náboj alebo projektil uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, alebo zbraň, ktorá je na tento účel vyrobená alebo ktorú je možné na tento účel upraviť.

*Strelivo: ostrý náboj alebo jeho časti vrátane nábojníc, zápalníc, strelného prachu, nábojov alebo projektilov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani.

*Sprostredkovateľ: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba iná ako predajca, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne v nákupe, predaji alebo sprostredkovaní prevodu zbraní.

*Predajca: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne vo výrobe, obchodovaní, výmene, prenájme, oprave alebo úprave strelných zbraní, súčastí a streliva.

AKT

Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51 – 58)

Následné zmeny smernice 91/477/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Hodnotenie REFIT smernice Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, zmenenej a doplnenej smernicou 2008/51/ES z 21. mája 2008 [COM(2015) 751 final z 18. novembra 2015]

Posledná aktualizácia 17.03.2016