Náhradný cestovný doklad

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 96/409/SZBP o vyhotovení náhradného cestovného dokladu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Rozhodnutie sa nevzťahuje na pasy so skončenou platnosťou. Je osobitne vyhradené na prípady straty, odcudzenia alebo zničenia cestovných dokladov alebo ich dočasnej nedostupnosti.

Ako získať náhradný cestovný doklad

Veľvyslanectvá a konzuláty členských štátov EÚ vydajú náhradné cestovné doklady v týchto prípadoch:

Žiadateľ o náhradné cestovné doklady musí zaslať formulár žiadosti spolu s overenými fotokópiami akéhokoľvek dostupného dokladu totožnosti a štátnej príslušnosti vyhradenému úradu svojho štátu pôvodu.

Poplatky

Krajina EÚ vydávajúca náhradný cestovný doklad vyinkasuje od žiadateľa také isté poplatky, aké by normálne účtovala za vydanie náhradného pasu. Žiadateľ, ktorý nemá prostriedky na uhradenie ďalších súvisiacich miestnych výdavkov, obdrží, ak to prichádza do úvahy, potrebné finančné prostriedky v súlade s inštrukciami svojho členského štátu pôvodu podľa rozhodnutia 95/553/ES (ktoré sa od 1. mája 2018 zrušuje smernicou (EÚ) 2015/637).

Doba platnosti

Náhradný cestovný doklad má byť platný o niečo dlhšie než je minimálna doba potrebná na vykonanie cesty, na ktorú je vydaný s cieľom zabezpečiť, aby sa občania boli schopní vrátiť na určené miesto. Pri výpočte doby platnosti by mali byť započítané potrebné prestávky na noc a čas potrebný na prestupovanie.

Bezpečnostné opatrenia

Príloha III k rozhodnutiu je venovaná bezpečnostným opatreniam súvisiacim s náhradnými cestovnými dokladmi. Patria k nim také aspekty, ako napríklad používaný typ papiera a systém číslovania alebo spôsob opečiatkovania pečiatkou vydávajúceho úradu.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie 96/409/SZBP zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí rady, z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu (Ú. v. ES L 168, 6.7.1996, s. 4 – 11)

Následné zmeny rozhodnutia 96/409/SZBP boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie 95/553/ES predstaviteľov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, z 19. decembra 1995 o ochrane občanov Európskej únie prostredníctvom diplomatických a konzulárnych zastúpení (Ú. v. ES L 314, 28.12.1995, s. 73 – 76)

Smernica Rady (EÚ) 2015/637 z 20. apríla 2015 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách a o zrušení rozhodnutia 95/553/ES (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015, s. 1 – 13)

Posledná aktualizácia 23.08.2016