Jednotný formát víz vydávaných štátnym príslušníkom z krajín mimo EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1683/95 – pravidlá týkajúce sa jednotného formátu víz EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

EÚ vytvorila v roku 1995 jednotný formát víz EÚ vo forme nálepky, ktorá sa vlepí do cestovného dokladu štátnych príslušníkov z krajín mimo EÚ v rámci vízovej povinnosti.

Nariadenie stanovuje pravidlá pre jednotný formát víz nielen pre schengenské krajiny*, ale aj pre Írsko a Spojené kráľovstvo.

HLAVNÉ BODY

Jednotný formát sa vzťahuje na:

Napríklad v prípade schengenských krajín oprávňujú krátkodobé víza vydané jednou z týchto krajín ich držiteľa na cestovanie v rámci 26 krajín počas maximálne 90 dní v období v dĺžke 180 dní.

Víza na návštevy prekračujúce toto obdobie aj naďalej podliehajú vnútroštátnym postupom (t. j. s cieľom umožniť ich držiteľovi nastúpiť do zamestnania alebo zriadiť podnik, obchodnú činnosť alebo profesiu).

Informácie o vízovej nálepke

Na jednotnej vízovej nálepke je uvedený počet dní, ktoré môže štátny príslušník krajiny mimo EÚ stráviť v schengenskom priestore a v Írsku a Spojenom kráľovstve. V prípade schengenského víza sa dni počítajú odo dňa vstupu do schengenského priestoru (vstupná pečiatka) do dňa výstupu zo schengenského priestoru (výstupná pečiatka) vrátane oboch týchto dní.

Presná dĺžka platnosti víz je uvedená na vízovej nálepke pod nadpisom „Trvanie návštevy“.

Nariadenie (EÚ) 2017/1370 zavádza novú podobu vízovej nálepky s ďalšími bezpečnostnými prvkami, ktoré majú zabrániť falšovaniu. Írsko a Spojené kráľovstvo nepodliehajú uplatňovaniu nových opatrení, ktoré nadobudli účinnosť 17. augusta 2017. Tieto krajiny však môžu požiadať Európsku komisiu o uzavretie dohôd umožňujúcich výmenu technických informácií pre ich vnútroštátny model víz.

Technické špecifikácie

Jednotné víza musia zodpovedať:

Každá krajina EÚ musí menovať iba jeden orgán zodpovedný za tlač víz. Názov tohto orgánu musí oznámiť Komisii a ostatným krajinám EÚ.

Technické špecifikácie pre novú vízovú nálepku budú stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie. Nariadenie sa uplatňuje najneskôr 15 mesiacov po prijatí ďalších technických špecifikácií uvedených v nariadení (ES) č. 1683/95.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. augusta 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Schengenské krajiny: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1 – 4)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1683/95 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1 – 58).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4 – 6)

Posledná aktualizácia 01.02.2018