Ochrana hospodárskych zvierat

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/58/ES – ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Zvieratá

Smernica sa vzťahuje na zvieratá (vrátane rýb, plazov a obojživelníkov) rozmnožované alebo chované kvôli produkcii potravín, vlny, kože alebo kožušiny alebo na iné hospodárske účely. Nevzťahuje sa na:

Podrobnejšie informácie o osobitných kategóriách zvierat:

Podmienky chovu

Krajiny EÚ musia prijať pravidlá, ktorými zabezpečia, aby sa vlastníci alebo chovatelia zvierat starali o vhodné životné podmienky svojich zvierat a aby sa týmto zvieratám nespôsobovala žiadna zbytočná bolesť, utrpenie alebo poranenie. Podľa získaných skúseností a súčasných vedeckých znalostí súvisia podmienky chovu s nasledujúcimi aspektmi.

Kontroly

Krajiny EÚ musia uskutočniť potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby príslušné vnútroštátne orgány vykonávali kontroly. Správy o týchto kontrolách musia predkladať Európskej komisii, ktorá ich použije na formuláciu návrhov na harmonizáciu kontrol.

Vyhodnotenie a vykonávanie

Každých 5 rokov musí Komisia predložiť Rade správu o vykonávaní smernice spolu s prípadnými návrhmi na zlepšenie. Rada túto správu prijíma kvalifikovanou väčšinou.

Krajiny EÚ si môžu ponechať alebo môžu zaviesť prísnejšie ustanovenia.

Nariadenie o úradných kontrolách

Nariadenie (EÚ) 2017/625, nový právny predpis EÚ o úradných kontrolách potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá, mení určité menšie technické detaily smernice. Tieto zmeny sa budú uplatňovať od 14. decembra 2019.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 8. augusta 1998. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1999.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 98/58/EC z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23 – 27)

Následné zmeny smernice 98/58/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Pozri konsolidované znenie

Rozhodnutie Komisie 2006/778/ES zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely (Ú. v. EÚ L 314, 15.11.2006, s. 39 – 47)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 13.11.2017