Obchod s embryami hovädzieho dobytka v rámci EÚ a ich dovoz

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 89/556/ES – veterinárne podmienky, ktorými sa riadi obchod s embryami hovädzieho dobytka v rámci EÚ a dovozy týchto embryí z krajín mimo EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Zrušenie

Nariadením (EÚ) 2016/429 sa ruší smernica 89/556/EHS s účinnosťou od 21. apríla 2021.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. septembra 1989. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1991.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1 – 11)

Následné zmeny smernice 89/556/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2006/168/ES zo 4. januára 2006, ktorým sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat a veterinárnu certifikáciu pre dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva a zrušuje rozhodnutie 2005/217/ES (Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2006, s. 19 – 34)

Pozri konsolidované znenie rozhodnutia 2006/168/ES.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Posledná aktualizácia 04.05.2020