Obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 64/432/EHS o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Zrušenie

Smernica 64/432/EHS bude zrušená nariadením (EÚ) 2016/429 od 21. apríla 2021.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Musela byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov šiestich pôvodných krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva do 30. júna 1965.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

hovädzí dobytok: podskupina zvierat, ktorá zahŕňa dobytok, tura zebu, jaka, bizóna a byvola.
ošípané: podskupina zvierat, ktorá zahŕňa ošípané a diviaky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva (Mimoriadne vydanie v anglickom jazyku: Séria I zväzok 1963 – 1964, s. 164 – 184)

Následné zmeny smernice 64/432/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Posledná aktualizácia 04.05.2020