Neohrozovanie prežitia voľne žijúcich živočíchov a rastlín v dôsledku obchodu s nimi

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 338/97 – regulácia obchodu s cieľom chrániť druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Kontroly obchodu

Organizácia a komunikácia

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júna 1997.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 61, 3.3.1997, s. 1 – 69)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 338/97 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6. 2006, s. 1 – 69)

Pozri konsolidované znenie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 (Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13 – 45)

Pozri konsolidované znenie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/451 zo 6. marca 2015 o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2015, s. 1 – 3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/736 zo 7. mája 2015, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015, s. 25 – 44)

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o prístupe EÚ k boju proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi [COM(2014) 64 final zo 7. februára 2014]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divo rastúcimi druhmi rastlín [COM(2016) 87 final z 26. februára 2016]

Posledná aktualizácia 27.07.2017