Systém EÚ pre oslobodenie od cla

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1186/2009 – ustanovujúce systém pre oslobodenie od cla

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Umožňuje priznávať oslobodenia od cla, ktoré by sa inak platilo za tovar dovážaný do EÚ a vyvážaný z EÚ.

Vymedzujú sa v ňom prípady, v ktorých sa priznáva oslobodenie od dovozného a vývozného cla a od opatrení prijatých na základe článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (bývalý článok 133 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) pri dovoze tovaru do EÚ alebo jeho vývoze z EÚ.

HLAVNÉ BODY

OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

Existujú rôzne kategórie tovaru, ktorý spĺňa podmienky na priznanie oslobodenia od dovozného cla. Za predpokladu splnenia určitých podmienok je tovar oslobodený od dovozného cla, ak ide o:

osobný majetok:

tovar nepatrnej hodnoty, tovar neobchodného charakteru, investičný majetok a tovar v osobnej batožine cestujúcich:

poľnohospodárske, biologické, chemické, farmaceutické a medicínske výrobky:

ďalšie kategórie:

Ak sa oslobodenie od dovozného cla prizná za podmienky, že príjemca tovaru ho použije na konkrétny účel, daná osoba je zodpovedná za predloženie dôkazu o splnení týchto podmienok príslušnému orgánu. V tejto situácii môžu oslobodenie priznať len príslušné orgány v danej krajine EÚ.

OSLOBODENIE OD VÝVOZNÉHO CLA

Existujú rôzne kategórie tovaru, ktorý spĺňa podmienky na priznanie oslobodenia od vývozného cla. Za predpokladu splnenia určitých podmienok je tovar oslobodený od vývozného cla, ak ide o:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 30. decembra 2009.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23 – 57)

Posledná aktualizácia 15.11.2015