Právomoc a rozhodné právo v dedičských veciach a európske osvedčenie o dedičstve

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 o dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na všetky občianskoprávne aspekty dedenia majetku zosnulých osôb.

Nevzťahuje sa na:

V tomto nariadení nie sú zahrnuté iné oblasti občianskeho práva ako dedičstvo, ako sú majetkové režimy manželov, dary a dôchodkové zabezpečenie.

Právomoc a rozhodné právo

Rozhodným právom sa upraví napríklad:

Uznávanie a výkon

Uplatňovaním jedného právneho poriadku zo strany jedného orgánu na medzinárodné dedičstvo sa zabráni konaniu v tej istej veci a prípadnému vydaniu sporných súdnych rozhodnutí. Zároveň sa ním zaistí, aby sa rozhodnutia vydané v krajine EÚ uznávali v celej EÚ bez potreby osobitného postupu. Rozhodnutia, ktoré sú vykonateľné v krajine EÚ, v ktorej boli vydané, sú vykonateľné aj v inej krajine EÚ, ak ich tam súd na návrh ktoréhokoľvek dotknutého účastníka vyhlásil za vykonateľné.

Európske osvedčenie o dedičstve

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 5. júla 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na portáli elektronickej justície.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 107 – 134)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 650/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 30 – 84). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 25.01.2016(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).