Európsky ochranný príkaz – podpora pre obete trestných činov v celej EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2011/99/EÚ – európsky ochranný príkaz

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Európsky ochranný príkaz možno vydať v prípade, ak je zavedené existujúce vnútroštátne ochranné opatrenie v tej krajine EÚ, ktorá ukladá osobe predstavujúcej pre chránenú osobu nebezpečenstvo jeden alebo viac zákazov alebo obmedzení:

Vydanie príkazu

Existuje niekoľko podmienok, napríklad tieto:

O príkaz možno požiadať buď v krajine EÚ, v ktorej chránená osoba v súčasnosti žije alebo sa zdržiava (vykonávajúca krajina), alebo v krajine, v ktorej bude príkaz vydaný (krajina pôvodu).

Neuznanie príkazu

Vykonávajúca krajina môže odmietnuť uznať príkaz z niekoľkých dôvodov, napríklad:

Ak vykonávajúca krajina odmietne uznať príkaz, musí:

Výkon príkazu

Vydávajúca krajina je zodpovedná za prijatie a výkon opatrení na vykonanie príkazu. V prípade porušenia príkazu môže:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 10. januára 2012. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 11. januára 2015.

KONTEXT

Pozri „Obete“ na webovej lokalite Európskej komisie o spravodlivosti.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze (Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2 – 18)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4 – 12)

Posledná aktualizácia 25.01.2016