Posilňovanie schengenského priestoru

Cieľom európskej stratégie na posilnenie schengenského priestoru je zlepšiť uplatňovanie spoločných pravidiel a lepšie zvládať výnimočné hrozby na vonkajších hraniciach.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 16. septembra 2011 s názvom Správa schengenského priestoru - posilňovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc [KOM(2011) 561 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom vestníku].

SÚHRN

Po revolúciách tzv. arabskej jari v roku 2011 niektoré členské štáty Európskej únie (EÚ) zaznamenali značný prílev prisťahovalcov. Tieto udalosti zdôraznili potrebu posilnenia uplatňovania spoločných pravidiel schengenského priestoru a regulácie opätovného zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach za výnimočných okolností, najmä ak je ohrozené celkové fungovanie schengenského priestoru.

V roku 2011 Komisia vydala oznámenie a dva legislatívne návrhy na riešenie tejto otázky. Návrhy boli napokon schválené v októbri 2013.

Lepšie hodnotenie uplatňovania pravidiel schengenského priestoru

Voľný pohyb občanov v rámci schengenského priestoru spočíva vo vzájomnej dôvere, že každá zúčastnená krajina bude pripravená a schopná uplatňovať všetky spoločné pravidlá o kontrolách na vonkajších hraniciach, vízach, policajnej a súdnej spolupráci, opatrenia týkajúce sa schengenského informačného systému atď. (tzv. schengenské acquis).

Na dosiahnutie tohto zámeru bolo v prvom rade nevyhnutné posilniť hodnotiaci mechanizmus určený na kontrolu uplatňovania schengenského acquis v členských štátoch EÚ a v druhom rade zabezpečiť vhodné monitorovanie a kontrolu odporúčaní stanovených v hodnotiacich správach, najmä ak sa zistí zlyhanie alebo nedostatok. Komisia je zodpovedná za vykonávanie tejto kontrolnej a monitorovacej činnosti.

Systém tejto činnosti bol zavedený prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 1053/2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus. Členské štáty EÚ a Komisia sú spoločne zodpovedné za vykonávanie mechanizmu, pričom Komisia má koordinačnú úlohu.

Dočasné opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach

Kódex schengenských hraníc umožňuje členskému štátu EÚ dočasne opätovne zaviesť kontroly na svojich vnútorných hraniciach v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti (napr. teroristické hrozby alebo hrozby súvisiace s organizovanou trestnou činnosťou).

V nariadení (EÚ) č. 1051/2013 sa táto možnosť rozširuje na prípady závažných nedostatkov týkajúcich sa kontroly vonkajších hraníc a prípady patriace do rámca nariadenia (EÚ) č. 1053/2013. V takom prípade však podnet na opätovné zavedenie prináleží Komisii a Rade:

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1051/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006 s cieľom stanoviť spoločné pravidlá pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc za výnimočných okolností (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013).

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Piata dvojročná správa o fungovaní schengenského priestoru 1. november 2013 - 30. apríl 2014[radnom vestníku]. COM(2014) 292 final - neuverejnené v úradnom vestníku].

Podľa oznámenia zo 16. septembra 2011 Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade dvojmesačné správy o fungovaní schengenského priestoru. V najnovšej správe sa predovšetkým uvádza, že sa uskutočňujú prípravné práce na vykonávanie nového hodnotiaceho mechanizmu, a že prvé hodnotenia s použitím nového mechanizmu sa pravdepodobne začnú vytvárať od januára 2015.

Posledná aktualizácia: 28.05.2014