Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa stanovujú minimálne spoločné pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti obchodovania s ľuďmi. Zavádzajú sa ňou aj opatrenia na lepšie predchádzanie tomuto fenoménu a na posilnenie ochrany jeho obetí.

HLAVNÉ BODY

Vymedzenie pojmov

Sankcie: smernicou sa stanovujú trestné sadzby s hornou hranicou trestu odňatia slobody najmenej 5 rokov a najmenej 10 rokov, ak bol tento skutok spáchaný za priťažujúcich okolností, napríklad ak bol spáchaný voči obzvlášť zraniteľnej obeti (ako sú deti) alebo ak bol spáchaný zločineckou organizáciou.

Trestné stíhanie: krajiny EÚ môžu trestne stíhať svojich štátnych príslušníkov za trestné činy spáchané v inej krajine EÚ a využiť vyšetrovacie nástroje, ako je odpočúvanie alebo sledovanie pošty (napríklad odpočúvanie telefonátov či sledovanie e-mailov).

Podpora obetiam: obetiam sa poskytne pomoc pred začatím trestného konania, počas neho a po jeho skončení s cieľom umožniť im výkon práv, ktoré im boli priznané v rámci postavenia obetí v trestnom konaní. Táto pomoc môže pozostávať z vhodného ubytovania alebo poskytovania zdravotníckej a psychologickej pomoci, informačných a tlmočníckych služieb.

Na deti a tínedžerov (osoby mladšie ako 18 rokov) sa vzťahujú dodatočné opatrenia, ako je fyzická a psychosociálna podpora, prístup k vzdelávaniu, prípadne možnosť ustanoviť poručníka alebo zástupcu. Mali by byť bezodkladne vypočutí vo vhodných priestoroch, a to vyškolenými odborníkmi. Obete majú právo na policajnú ochranu a právnu pomoc, aby si mohli uplatniť nárok na odškodnenie.

Prevencia: krajiny EÚ musia prijať opatrenia s cieľom:

Ustanovuje sa koordinátor EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom zaručiť jednotný a koordinovaný prístup k odstraňovaniu tohto fenoménu.

S cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom kontrolovať zneužívanie práva na voľný pohyb Komisia zverejnila príručku o účelových manželstvách medzi občanmi EÚ a príslušníkmi krajín mimo EÚ. Napríklad niektoré nútené manželstvá môžu obsahovať prvky obchodovania s ľuďmi.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 15. apríla 2011. V krajinách EÚ mala byť transponovaná do 6. apríla 2013.

KONTEXT

Obchodovanie s ľuďmi sa výslovne zakazuje v Charte základných práv EÚ (článok 5). EÚ zriadila komplexný právny a politický rámec na riešenie tohto fenoménu, a to najmä prostredníctvom tejto smernice (2011/36/EÚ) a Stratégie EÚ na roky 2012 - 2016 zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1 – 11)

Posledná aktualizácia 25.07.2018