Dohoda o extradícii so Spojenými štátmi americkými

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohoda o extradícii medzi Európskou úniou a USA

Rozhodnutie 2009/820/SZBP o uzavretí dohôd medzi EÚ a USA o extradícii a vzájomnej právnej pomoci

Rozhodnutie 2003/516/ES o podpísaní dohôd medzi EÚ a USA o extradícii a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

AKÝ JE CIEĽ DOHODY A ROZHODNUTIA?

V dohode sa stanovujú podmienky týkajúce sa extradície páchateľov medzi EÚ a USA so zreteľom na zlepšenie spolupráce v rámci platných extradičných vzťahov.

Rozhodnutím sa v mene EÚ uzatvára dohoda s USA o extradícii.

HLAVNÉ BODY

Dohoda dopĺňa dvojstranné zmluvy o extradícii medzi krajinami EÚ a USA a posilňuje spoluprácu v kontexte platných extradičných vzťahov.

Trestné činy, na ktoré sa vzťahuje extradícia

Trestné činy, na ktoré sa vzťahuje extradícia, sú:

Ak dožiadaná krajina povolí extradíciu pre trestný čin, na ktorý sa vzťahuje extradícia, musí tiež povoliť extradíciu pre akýkoľvek iný trestný čin uvedený v žiadosti, ak je za takýto trestný čin možné uložiť trest odňatia slobody na jeden rok alebo menej a pokiaľ sú splnené všetky ostatné požiadavky na extradíciu.

Žiadosti o extradíciu

Postupy pre extradíciu

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohoda o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 27 – 33)

Rozhodnutie Rady 2009/820/SZBP z 23. októbra 2009 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 40 – 41)

Rozhodnutie Rady 2003/516/ES zo 6. júna 2003 o podpísaní dohôd medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 25 – 26)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2009/933/SZBP z 30. novembra 2009 o rozšírení územnej platnosti Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 4 – 5)

Informácie o dátume nadobudnutia platnosti dohôd o extradícii a o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 11)

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi – Vyhlásenia niektorých členských štátov o prijatí rámcového rozhodnutia (Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2002, s. 1 – 20)

Následné zmeny rozhodnutia 2002/584/SVV boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 05.12.2019