Dohoda o vzájomnej právnej pomoci so Spojenými štátmi americkými

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohoda medzi EÚ a USA o vzájomnej právnej pomoci

Rozhodnutie 2009/820/SZBP o uzavretí v mene EÚ Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými

Rozhodnutie 2003/516/ES o podpísaní dohôd medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

AKÝ JE CIEĽ DOHODY A ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ a Spojené štáty uplatňujú podmienky tejto rámcovej dohody na svoje dvojstranné zmluvy o vzájomnej právnej pomoci. Bez takejto zmluvy sa EÚ a Spojené štáty zaviazali, že zabezpečia uplatňovanie tejto dohody.

V prípade, že existujúce dvojstranné zmluvy medzi krajinami EÚ a Spojenými štátmi nie sú zlučiteľné s dohodou, uprednostniť by sa mal rámec v EÚ.

Vzájomná právna pomoc

Pomoc správnym orgánom

Ochrana osobných údajov

Revízia dohody

V súlade s článkom 17 dohody EÚ a USA vykonali revíziu jej fungovania v rokoch 2015 – 2016. Zo záverov revízie vyplýva, že dohoda bola vo všeobecnosti úspešná. Výsledkom revízie sú aj odporúčania na zlepšenie praktického fungovania vzťahu medzi EÚ a Spojenými štátmi v oblasti vzájomnej právnej pomoci vrátane lepšej výmeny znalostí medzi odborníkmi o svojich právnych predpisoch a postupoch a na lepšie využívanie technológií na zrýchlenie posielania žiadostí a dôkazov a komunikácie vo všeobecnosti.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2010. Krajiny EÚ ju vykonali prostredníctvom dvojstranných nástrojov.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohoda o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 34 – 42)

Rozhodnutie Rady 2009/820/SZBP z 23. októbra 2009 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 40 – 41)

Rozhodnutie Rady 2003/516/ES zo 6. júna 2003 o podpísaní dohôd medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 25 – 26)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (Ú. v. EÚ L 336, 10.12.2016, s. 3 – 13)

Informácie o dátume nadobudnutia platnosti dohôd o extradícii a o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 11)

Posledná aktualizácia 16.04.2019