Spravodlivé súdne konanie – právo podozrivého na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2010/64/EÚ – právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej minimálne pravidlá na úrovni celej EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní a v konaní týkajúcom sa výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu.

Ide o prvý krok zo súboru opatrení na stanovenie minimálnych pravidiel v oblasti procesných práv v celej EÚ v súlade s plánom z roku 2009. V roku 2012 naň nadviazala smernica o práve na informácie v trestnom konaní.

HLAVNÉ BODY

Právo na tlmočenie

Tlmočenie sa musí bezplatne poskytovať podozrivým alebo obvineným osobám, ktoré nehovoria jazykom alebo nerozumejú jazyku trestného konania vrátane:

policajného výsluchu;

základných stretnutí klienta s právnikom;

všetkých súdnych pojednávaní a akýchkoľvek potrebných predbežných pojednávaní.

Tlmočenie prostredníctvom videokonferencie, telefónu alebo internetu sa môže využiť v prípade, že na zaručenie spravodlivého procesu sa nevyžaduje fyzická prítomnosť tlmočníka.

Právo na preklad základných dokumentov

Podozrivým alebo obvineným osobám, ktoré nerozumejú jazyku konania, sa musí poskytnúť písomný preklad dokumentu, ktoré sú nevyhnutné na ich obhajobu. Patria k nim:

každé rozhodnutie, ktorým sa osoba pozbavuje osobnej slobody;

každá obžaloba alebo obvinenie;

každý rozsudok.

Príslušné orgány sa môžu rozhodnúť preložiť akékoľvek iné dokumenty v závislosti od prípadu. Podozrivé alebo obvinené osoby alebo ich právny poradca môžu takisto požiadať o preklad akýchkoľvek iných základných dokumentov.

V konaní týkajúcom sa európskeho zatýkacieho rozkazu sa dotknutým osobám musí poskytnúť tlmočenie a zároveň sa im v prípade potreby poskytne písomný preklad zatýkacieho rozkazu.

Kvalita tlmočenia a prekladu

Preklad a tlmočenie musia byť dostatočne kvalitné, aby umožňovali dotknutým osobám pochopiť prípad, ktorý sa proti nim vedie, a aby boli schopné uplatniť svoje právo na obhajobu. Krajiny EÚ sú na tento účel povinné zostaviť zoznam nezávislých a kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov, ktorý by mal byť dostupný pre právnych poradcov a príslušné orgány.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 15. novembra 2010. Do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ sa musí transponovať do 27. októbra 2013.

KONTEXT

Právo obvinenej osoby na tlmočenie a preklad

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1 – 7)

Posledná aktualizácia 30.10.2015