Vízová povinnosť pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ

V tomto nariadení sa uvádza zoznam krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (EÚ) a ich štátni príslušníci musia mať pri prekročení vonkajšej hranice EÚ vízum alebo sú oslobodení od vízovej povinnosti.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti.

SÚHRN

V nariadení (ES) č. 529/2001 sa ustanovujú vízové povinnosti a výnimky z vízovej povinnosti pre príslušníkov nečlenských krajín pri krátkodobom pobyte v EÚ. Zároveň sa tu stanovujú výnimky z vízovej povinnosti a oslobodenie od vízovej povinnosti, ktoré môžu členské štáty EÚ poskytnúť osobitným kategóriám osôb.

POZITÍVNE A NEGATÍVNE ZOZNAMY

V nariadení sa uvádza spoločný zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať udelené vízum pri prekročení vonkajších hraníc členského štátu (príloha I alebo negatívny zoznam). Krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti, sú v nariadení uvedené v pozitívnom zozname (príloha II).

Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú následnými zmenami nariadenia (ES) č. 539/2001.

Rozhodnutia o zmene zoznamov sa prijímajú na základe individuálneho posúdenia nečlenských krajín. Posudzujú sa podľa takých kritérií, ako je nelegálna imigrácia, verejný záujem a bezpečnosť, hospodársky prínos (cestovný ruch a zahraničný obchod), vonkajšie vzťahy s prihliadnutím na ľudské práva a základné slobody, ako aj regionálna spojitosť a reciprocita. Tieto rozhodnutia sa niekedy prijímajú v nadväznosti na úspešný dialóg o liberalizácii vízového režimu s danými tretími krajinami.

KRÁTKODOBÉ VÍZA

Vo všeobecnosti platí, že krátkodobé vízum vydané ktoroukoľvek krajinou schengenského priestoru oprávňuje držiteľa pohybovať sa v priestore 26 krajín schengenského priestoru na účely pobytu, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Víza na pobyty presahujúce toto obdobie sa naďalej riadia podľa vnútroštátnych postupov.

V nariadení sa okrem toho stanovuje, že od vízovej povinnosti sú oslobodení:

VÝNIMKY Z VÍZOVEJ POVINNOSTI

Členské štáty môžu udeliť výnimky z vízovej povinnosti alebo oslobodenie od vízovej povinnosti pre niektoré kategórie osôb, ako sú napríklad držitelia diplomatických, služobných a iných špeciálnych pasov, civilná letecká a námorná posádka alebo posádka a účastníci núdzových a záchranných letov.

Ďalšie osobitné prípady oslobodenia sú uvedené v nariadení.

RECIPROČNÝ MECHANIZMUS

Mechanizmus, ktorý sa uplatňuje, ak nečlenská krajina uvedená na pozitívnom zozname zavedie vízovú povinnosť voči štátnym príslušníkom aspoň jedného členského štátu EÚ, o čom by tento členský štát mal informovať Komisiu a Radu. Uplatní sa osobitný postup s cieľom obnoviť bezvízový styk. Ak táto krajina naďalej uplatňuje vízovú povinnosť aj po 6 mesiacoch od uverejnenia oznámenia o nerecipročnej situácii, Komisia môže ako recipročné opatrenie navrhnúť prechodné obnovenie vízovej povinnosti pre niektoré kategórie štátnych príslušníkov danej nečlenskej krajiny. Tento osobitný recipročný mechanizmus sa vzťahuje na EÚ ako celok. Ak teda nečlenská krajina uplatní vízovú povinnosť voči štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, môže nastať spoločná celoeurópska reakcia všetkých členských štátov.

MECHANIZMUS POZASTAVENIA

Ďalší mechanizmus umožňuje za prísnych podmienok a po dôkladnom posúdení Komisiou prechodne znovu zaviesť vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov nečlenských krajín v prípade mimoriadnej situácie spôsobenej zneužívaním bezvízového styku štátnymi príslušníkmi nečlenskej krajiny z pozitívneho zoznamu, ktoré by viedlo k značnému a náhlemu nárastu počtu:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 539/2001

10.4.2001

-

Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2001

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (ES) č. 2414/2001

1.1.2002

-

Ú. v. EÚ L 327, 12.12.2001

Nariadenie Rady (ES) č. 453/2003

2.4.2003

-

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003

Akt o podmienkach pristúpenia

1.5.2004

-

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Nariadenie Rady (ES) č. 851/2005

25.6.2005

-

Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005

Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006

1.1.2007

-

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Nariadenie Rady (ES) č. 1932/2006

19.1.2007

-

Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006

Nariadenie Rady (ES) č. 1244/2009

19.12.2009

-

Ú. v. EÚ L 336, 18.12.2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1211/2010

11.1.2011

-

Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010

Nariadenie (EÚ) č. 517/2013

1.7.2013

-

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Nariadenie (EÚ) č. 610/2013

19.7.2013

-

Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013

Nariadenie (EÚ) č. 1289/2013

9.1.2014

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013

Nariadenie (EÚ) č. 259/2014

28.4.2014

-

Ú. v. EÚ L 105, 8.4.2014

Nariadenie (EÚ) č. 509/2014

9.6.2014

-

Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 539/2001 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia: 12.08.2014