Vízový kódex

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Postupy a podmienky pre udeľovanie víz

Krajina EÚ, ktorá je jedinou alebo hlavnou cieľovou destináciou, zodpovedá za preskúmanie žiadosť o udelenie víza. Ak sa hlavná destinácia nedá určiť, stáva sa táto povinnosť zodpovednosťou krajiny prvého vstupu do schengenského priestoru.

Žiadosti

Jednotné vízum (platné pre celý schengenský priestor) môže platiť pre viacero vstupov a maximálne 5 rokov.

Vízum s obmedzenou územnou platnosťou (obmedzené na konkrétne krajiny EÚ) sa môže výnimočne udeliť v prípadoch, keď žiadateľ nesplnil všetky podmienky vstupu z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo z dôvodu medzinárodných záväzkov, ako aj v situáciách, kedy po konzultáciách iné krajiny schengenského priestoru, namietajú voči udeleniu víza.

Prípustnosť

Po overení, či je žiadosť prípustná (teda predložená v súlade s pravidlami), príslušný orgán musí:

Ak je žiadosť neprípustná, orgán:

Letiskové tranzitné víza

Víza na viac vstupov

Víza na viac vstupov s dlhou platnosťou možno udeľovať na jeden, dva alebo viacero vstupov. Vízový kódex ustanovuje pravidlá vydávania víz na viac vstupov s postupne dlhšou dobou platnosti:

Pri rozhodovaní o vydaní víz na viac vstupov s dlhou platnosťou sa nezohľadňujú letiskové tranzitné víza a víza obmedzené

na konkrétne krajiny.

Víza udeľované na vonkajších hraniciach

Výnimočne možno na vonkajšej hranici schengenskej cieľovej krajiny požiadať o vízum na maximálnu dĺžku pobytu 15 dní alebo na pokrytie času potrebného na tranzit.

Rozhodnutia o žiadostiach o udelenie víza

Spolupráca v oblasti readmisie

Zmeny, doplnenia a zrušenia

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 5. apríla 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1 – 58)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 810/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 1 – 13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 14 – 55)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806 zo 14. novembra 2018 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 39 – 58)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1 – 71)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1953 z 26. októbra 2016 o zavedení európskeho cestovného dokladu pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a zrušení odporúčania Rady z 30. novembra 1994 (Ú. v. EÚ L 311, 17.11.2016, s. 13 – 19)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1 – 52)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60 – 81)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4 – 23)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 02.07.2020