Lepšia ochrana obetí v trestnom konaní

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2012/29/EÚ – minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

V smernici sa stanovujú tieto práva:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 15. novembra 2012. Krajiny EÚ ju mali začleniť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 16. novembra 2015.

KONTEXT

Smernicou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady o postavení obetí v trestnom konaní (2001/220/SVV).

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57 – 73)

Posledná aktualizácia 15.02.2016