Európsky podporný úrad pre azyl

Nariadením (EÚ) č. 439/2010 sa zriadil Európsky podporný úrad pre azyl, ktorý má posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v tejto oblasti a pomáhať im pri riešení krízových situácií.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl.

SÚHRN

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) je agentúra Európskej únie (EÚ) pôsobiaca od roku 2011. Jeho úlohou je:

Členmi úradu by sa čoskoro mali stať aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko ako pridružené krajiny hneď po ratifikovaní jednotlivých dohôd vyjednaných s EÚ.

Podpora spolupráce členských štátov v záležitostiach týkajúcich sa azylu

Úloha úradu EASO v tejto oblasti spočíva:

Podpora členským štátom,ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku

EASO koordinuje núdzovú pomoc pre členské štáty, ktorých prijímacie zariadenia a azylové systémy sú pod mimoriadne silným tlakom, a poskytuje im dočasnú podporu a pomoc.

Táto pomoc zahŕňa najmä vyslanie podporných azylových tímov na žiadosť členského štátu. Tieto tímy disponujú odbornými znalosťami v oblasti tlmočenia, informáciami o krajinách pôvodu a znalosťami postupov vybavovania a riadenia žiadostí o azyl.

Keď sa EASO rozhodne vyslať aspoň jeden podporný azylový tím, spolu so žiadajúcim členským štátom vypracuje operačný plán, v ktorom definuje:

Experti z podporných tímov patria do rezervnej skupiny v oblasti azylu úradu EASO a zabezpečujú ich členské štáty.

Uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému (CEAS)

EASO prispieva k uplatňovaniu systému CEAS v rámci Európskej únie aj mimo nej.

Z hľadiska vnútorného rozmeru spoločného európskeho azylového systému sa úrad EASO podieľa predovšetkým na týchto činnostiach:

Z hľadiska vonkajšieho rozmeru spoločného európskeho azylového systému je úrad EASO zodpovedný najmä za:

Štruktúra a riadenie úradu EASO

Správna rada je plánovací a monitorovací orgán úradu EASO. Tvoria ju zástupcovia členských štátov EÚ a pridružených krajín, Európskej komisie a zástupca Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Bežným riadením agentúry je poverený výkonný riaditeľ menovaný správnou radou. Je jej zákonným zástupcom.

Poradné fórum je priestor na prebiehajúci dvojstranný dialóg, výmenu informácií a zhromažďovanie poznatkov medzi úradom EASO a občianskou spoločnosťou. Združuje odborníkov na rôzne oblasti azylu.

Úrad získava príjmy predovšetkým z príspevku vedeného vo všeobecnom rozpočte EÚ a z príspevkov pridružených krajín.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 439/2010

18.6.2010

-

Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie č. 2010/762/EÚ zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, z 25. februára 2010, ktorým sa určuje sídlo Európskeho podporného úradu pre azyl (Ú. v. EÚ L 324, 9.12.2010).

Týmto rozhodnutím sa sídlo Európskeho podporného úradu pre azyl zriaďuje vo Valette na Malte.

Rozhodnutie Rady č. 2014/185/EÚ z 11. februára 2014 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl v mene Únie (Ú. v. EÚ L 102, 5.4.2014).

Rozhodnutie Rady č. 2014/186/EÚ z 11. februára 2014 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl v mene Únie (Ú. v. EÚ L 102, 5.4.2014).

Rozhodnutie Rady č. 2014/194/EÚ z 11. februára 2014 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl v mene Únie (Ú. v. EÚ L 106, 9.4.2014).

Rozhodnutie Rady č. 2014/204/EÚ z 11. februára 2014 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl v mene Únie (Ú. v. EÚ L 109, 12.4.2014).

Posledná aktualizácia: 22.07.2014