Systém vzájomného uznávania EÚ – tresty odňatia slobody a odovzdávanie väzňov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2008/909/SVV – uplatňovanie zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii

SÚHRN

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je rozšíriť vykonávanie zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody, pričom krajiny EÚ súhlasia s tým, že uznajú právne predpisy alebo rozhodnutia iných krajín EÚ.

ČO JE CIEĽOM TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

V tomto rámcovom rozhodnutí sa uvádza, ako krajiny EÚ uznávajú a vykonávajú rozsudky iných krajín EÚ, pokiaľ ide o trestné veci. Cieľom je pomôcť odsúdeným osobám lepšie sa opätovne začleniť do spoločnosti.

Vďaka tomu môže krajina EÚ vykonať trest odňatia slobody uložený inou krajinou EÚ voči osobe, ktorá žije na jej území.

Zavádza sa ním systém odovzdávania odsúdených väzňov späť do krajiny EÚ, ktorej sú štátnymi príslušníkmi (alebo v ktorej majú obvyklý pobyt), alebo do inej krajiny EÚ, s ktorou majú úzke väzby, aby si v nej mohli odpykať svoj výkon trestu odňatia slobody.

KĽÚČOVÉ BODY

Postup je založený na týchto zásadách:

V správe Európskej komisie z roku 2014 o vykonávaní rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV sa uvádza, že napriek doteraz vynaloženému úsiliu niektorých krajín EÚ zostáva vykonávanie týchto troch aktov naďalej neuspokojivé. Vyzýva krajiny EÚ, ktoré ešte tieto rozhodnutia nevykonali, aby tak urobili čo najrýchlejšie.

ODKEDY SA RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 5. decembra 2008. Krajiny EÚ ho mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 5. decembra 2011.

KONTEXT

Každý rok sú za údajné trestné činy trestne stíhané alebo usvedčené desiatky tisícov občanov EÚ v krajine EÚ, ktorá nie je ich krajinou pôvodu. Vzájomné uznávanie rozhodnutí justičných orgánov je základným kameňom justičnej spolupráce v trestných veciach v EÚ.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 27 – 46)

SÚVISIACEAKTY

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 102 – 122)

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 294, 11.11.2009, s. 20 – 40)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na probačné rozhodnutia a alternatívne sankcie a na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby v členských štátoch (COM(2014) 57 final z 5. februára 2014).

Pracovný dokument útvarov Komisie – tabuľky so stavom opatrení a vyhláseniami, ktorý je sprievodným dokumentom k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na probačné rozhodnutia a alternatívne sankcie a na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby v členských štátoch – príloha k správe (SWD(2014) 34 final z 5. februára 2014).

Rozhodnutie Komisie 2014/858/EÚ z 1. decembra 2014 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o želaní zúčastňovať sa na aktoch Únie v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré nie sú súčasťou schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 345, 1.12.2014, s. 6 – 9)

Posledná aktualizácia 17.10.2015