Európsky sociálny fond (2007 – 2013)

S cieľom vymedziť poslanie a rozsah pôsobnosti Európskeho sociálneho fondu na obdobie rokov 2007 – 2013 sa v tomto nariadení predkladajú osobitné ustanovenia týkajúce sa typov činností, ktoré sa môžu financovať v rámci ESF. ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilňovať sociálnu súdržnosť, zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť, podporovať hospodársky rast a udržateľný rozvoj. V tomto kontexte je cieľom ESF prispievať k posilňovaniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania zamestnanosti a jej možností.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

Na obdobie rokov 2007 – 2013 sa vo všeobecných ustanoveniach Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu nariaďuje, aby ESF podporoval činnosti v rámci cieľa Konvergencia (pre najmenej rozvinuté regióny) a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ktorý sa snaží predvídať hospodárske zmeny a navrhovať ich rýchle riešenie).

Poslanie

ESF podporuje politiky členských štátov s cieľom znovu sa zamerať na lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Tieto politiky sú úzko prepojené so všeobecnými usmerneniami pre hospodársku politiku (GOPE), s európskou stratégiou zamestnanosti, ako aj s usmerneniami politík zamestnanosti. Konkrétnejšie je cieľom ESF:

Rozsah pôsobnosti a priority

V rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť ESF podporuje opatrenia v členských štátoch v rámci týchto priorít:

Priority

V rámci cieľa Konvergencia ESF podporuje tieto ďalšie priority:

Sústredenie podpory

Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia podporované ESF vykonávali v súlade s opatreniami európskej stratégie zamestnanosti a aby prispievali k vykonávaniu tejto stratégie. Členské štáty sústreďujú pomoc na vykonávanie príslušných odporúčaní v oblasti zamestnanosti.

Oprávnenosť výdavkov

O pravidlách týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov sa rozhoduje na vnútroštátnej úrovni. Napriek tomu nie sú v rámci ESF oprávnené tieto výdavky:

Dobrá správa a partnerstvo

ESF podporuje dobrú správu a partnerstvo. Podpora fondu v tejto oblasti je navrhnutá a uskutočňovaná na vhodnej územnej úrovni vzhľadom na vnútroštátnu, regionálnu a miestnu úroveň v súlade s inštitucionálnymi opatreniami, ktoré sú osobitné pre každý členský štát. Členské štáty zabezpečujú účasť sociálnych partnerov a konzultáciu a primeranú účasť ostatných zainteresovaných strán na vhodnej územnej úrovni počas prípravy, vykonávania a monitorovania podpory ESF.

Kontext

Ostatné ustanovenia vzťahujúce sa na politiku súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 sa nachádzajú v štyroch osobitných nariadeniach týkajúcich sa:

Z hľadiska politiky má politika súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 svoju finančnú základňu ustanovenú v medziinštitucionálnej dohode a finančnom rámci na obdobie rokov 2007 – 2013.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES)č. 1081/2006

1.8.2006

Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006

Pozmeňujúci a doplňujúci akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 396/2009

22.5.2009

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2006/593/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007 – 2013 [Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006].Zmenené a doplnené:rozhodnutím 2010/476/EÚ [Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010].

Rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti [Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006]. Návrh strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti, raste a zamestnanosti prijala Rada 6. októbra 2006. Tieto strategické usmernenia tvoria orientačný rámec na uskutočňovanie politiky súdržnosti a poskytovanie pomoci z fondov v období rokov 2007 – 2013.

Oznámenie Komisie z 5. júla 2005 s názvom Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti – Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 – 2013 [KOM(2005) 299 – zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 17.09.2010