Spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely (NUTS)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Hierarchia systému NUTS

Každý členský štát EÚ má hierarchiu s tromi úrovňami v rámci regionálneho rozčlenenia, ktoré sú založené na minimálnych a maximálnych populačných prahoch:

Tretia úroveň predstavuje rozčlenenie druhej úrovne, druhá úroveň zase prvej úrovne a prvá úroveň rozčlenenie krajiny. Systém NUTS nepokrýva miestnu úroveň (samosprávy). Ak je celkové obyvateľstvo členského štátu EÚ menšie ako minimálny prah pre danú úroveň NUTS, samotná krajina predstavuje územnú jednotku NUTS na danej úrovni.

Klasifikačné kritériá

V systéme NUTS sa musia zohľadňovať existujúce administratívne jednotky krajín EÚ. Úroveň NUTS, ktorej zodpovedá existujúca administratívna úroveň, sa určuje podľa priemerného počtu obyvateľov jej administratívnych jednotiek:

Úroveň

Minimálny počet obyvateľov

Maximálny počet obyvateľov

NUTS 1

3 milióny

7 miliónov

NUTS 2

800 000

3 milióny

NUTS 3

150 000

800 000

Ak na danej úrovni klasifikácie v krajine EÚ neexistuje žiadna administratívna úroveň vhodnej veľkosti, táto úroveň sa vymedzí zoskupením vhodného počtu menších susedných jednotiek. Výsledné zoskupené jednotky tvoria tzv. neadministratívnu úroveň, v ktorej každá neadministratívne jednotka musí spĺňať uvedené populačné prahy.

V súčasnej klasifikácii NUTS, ktorá platí od 1. januára 2015 do 31. decembra 2014, sa nachádza 97 regiónov na úrovni NUTS 1, 270 regiónov na úrovni NUTS 2 a 1294 regiónov na úrovni NUTS 3. V nariadení (EÚ) č. 1319/2013 sa stanovuje rozdelenie úrovní NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2015.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 11 júla 2003.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1 – 41)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1059/2003 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 11/2008 z 8. januára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) v súvislosti so zasielaním časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2008, s. 13 – 14)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 – 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12 – 29)

Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 04.11.2016