Potravinové výrobky živočíšneho pôvodu – úradné kontroly

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 854/2004 o organizácii úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa ním osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.

HLAVNÉ BODY

Týmto právnym predpisom sa zavádzajú vo všetkých krajinách EÚ tieto požiadavky:

Právny predpis sa vzťahuje na rozličné druhy potravín:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. mája 2004.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206 – 320)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 854/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 04.02.2016