Zabezpečenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa stanovujú osobitné hygienické predpisy týkajúce sa potravín živočíšneho pôvodu pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Ide o kľúčovú časť tzv. hygienického balíka Európskej únie z roku 2004, ktorý pozostáva z právnych predpisov o hygiene potravín.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

SÚHRN

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti potravín a verejného zdravia. Dopĺňa nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, ktorého pravidlá sa vzťahujú najmä na schvaľovanie prevádzkovateľov v tomto odvetví.

Pravidlá nariadenia sa uplatňujú na nespracované a spracované výrobky živočíšneho pôvodu. Vo všeobecnosti sa neuplatňujú na potraviny, ktoré obsahujú produkty rastlinného pôvodu, a zároveň aj spracované produkty živočíšneho pôvodu.

Členské štáty Európskej únie (EÚ) sú povinné registrovať, a ak je to potrebné, schvaľovať prevádzkarne, ktoré manipulujú s produktmi živočíšneho pôvodu.

Odvetvový prístup

Pravidlá nariadenia týkajúce sa potravín živočíšneho pôvodu sa vzťahujú na tieto hlavné odvetvia: mäso, mäkkýše, ryby a mlieko. Nariadenie umožňuje vnútroštátnym potravinárskym orgánom udeliť osobitné podmienky hygienických predpisov v každom odvetví v súlade s tradičnými výrobnými metódami.

V odvetví mäsa sa tieto pravidlá vzťahujú napríklad na bitúnky, rozrábanie a vykosťovanie, zdravotné označovanie, ako aj na skladovanie, prepravu a zrenie. V prípade zveriny z voľne žijúcej zveri musia poľovníci absolvovať školenia o ochrane zdravia a hygiene.

Pravidlá týkajúce sa mäkkýšov a výrobkov z rýb sa vzťahujú na všetky fázy od výroby a zberu až po vybavenie, prevádzky, spracovanie a prepravu.

Mäso

Do tohto odvetvia patria domáce párnokopytníky (hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy); hydina a zajacovité (vtáky chované na farme, zajace, králiky a hlodavce); úžitková divina; voľne žijúca zver; mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso (MSM), a mäsové výrobky.

Ďalšie odvetvia:

V máji 2013 Európska komisia prijala návrh balíka opatrení na ďalšie zlepšenie zdravia a bezpečnosti agropotravinového reťazca.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 853/2004

20. mája 2004

-

Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 219/2009

20. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 853/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa zrušujú určité smernice týkajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmienok výroby a uvádzania určitých produktov živočíšneho pôvodu určených pre ľudskú spotrebu na trh a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutie Rady 95/408/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004).

Posledná aktualizácia: 18.05.2014