Bezpečnosť potravín – od poľnohospodárskych podnikov ku konzumentom

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín

SÚHRN

Cieľom EÚ je zaistiť hygienu potravín vo všetkých fázach výrobného procesu, od fázy prvovýroby (hlavne poľnohospodárstvo, lov alebo rybolov) až ku konečnému spotrebiteľovi. Právo EÚ nezahŕňa otázky týkajúce sa výživy, zloženia alebo kvality, ani výroby či prípravy potraviny v domácnosti.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení a jeho prílohách sa stanovuje súbor cieľov týkajúcich sa bezpečnosti potravín, ktoré musia spĺňať podniky pracujúce s potravinami.

HLAVNÉ BODY

Hlavnou zásadou je skutočnosť, že každá osoba pracujúca v potravinárskom podniku musí zaistiť hygienické postupy v každej fáze výrobného procesu.

V prílohe I k nariadeniu sú zahrnuté činnosti súvisiace s prvovýrobou (teda poľnohospodárstvo, lov alebo rybolov) a patrí tu preprava, manipulácia a skladovanie prvotných produktov a preprava živých zvierat.

K všeobecným hygienickým cieľom stanoveným v prílohe II patria oblasti, ako napríklad:

potravinárske priestory;

podmienky prepravy;

potravinársky odpad;

zásobovanie vodou;

osobná hygiena a školenie;

balenie do priameho obalu a balenie do druhého obalu;

procesy tepelného ošetrenia.

Všetky podniky v potravinárskom sektore musia byť okrem toho v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004, v ktorom sú vymedzené pravidlá týkajúce sa potravín živočíšneho pôvodu.

V určitých prípadoch možno udeliť výnimky, napríklad pre malé podniky, ktoré priamo zásobujú miestnych spotrebiteľov. Krajiny EÚ môžu prispôsobiť pravidlá určitým miestnym podmienkam, pokiaľ nebude ohrozená bezpečnosť potravín.

Systém HACCP

Podniky v potravinárskom sektore (okrem podnikov zapojených do rastlinnej výroby alebo chovu hospodárskych zvierat, lovu alebo rybolovu) by mali uplatňovať zásady analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) zavedených ako súčasť Codex Alimentarius. Tieto zásady však nenahrádzajú úradné kontroly. Cieľom je:

identifikovať kritické kontrolné body a postupy monitorovania;

určiť nápravné opatrenia;

zaviesť postupy na kontrolu účinného fungovania opatrení;

viesť záznamy.

Krajiny EÚ musia podporovať vypracovanie vnútroštátnych príručiek vychádzajúcich zo zásad HACCP, s možnosťou celoeurópskych príručiek, ak sa to považuje za nevyhnutné.

Ak si to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy EÚ, podniky v potravinárskom sektore musia byť schválené a všetky priestory zaregistrované na príslušnom úrade.

Potraviny dovezené do EÚ a vyvezené potraviny živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s normami EÚ alebo rovnocennými normami, ako aj so všetkými požiadavkami, ktoré môže dovážajúca krajina uložiť.

Pravidlá vysledovateľnosti* zavedené v rámci nariadenia (ES) č. 178/2002 sa v súčasnosti vzťahujú aj na potraviny dovezené do EÚ a vyvezené z EÚ, spolu s určitými novými požiadavkami.

Ak podnik v potravinárskom sektore zistí, že potravina predstavuje závažné riziko pre zdravie, musí túto potravinu bezodkladne stiahnuť z trhu a informovať používateľov a príslušný úrad.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 20. mája 2004.

HLAVNÉ POJMY

*Vysledovateľnosť: schopnosť vysledovať a sledovať potravinu alebo zviera určené na výrobu potravín počas všetkých fáz výroby, spracovania a distribúcie.

KONTEXT

Hygiena potravín – základné právne predpisy na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 852/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338 z 22.12.2005, s. 1 – 26). Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 338 z 22.12.2005, s. 27 – 59). Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 24.11.2015