Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) – zabezpečovanie bezpečných potravín a krmív v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 178/2002 – všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriadenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a stanovenie postupov v záležitostiach bezpečnosti potravín

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. februára 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 178/2002 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1 – 175)

Posledná aktualizácia 12.10.2017