Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) – zaistenie bezpečných potravín a krmív pre zvieratá v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (ES) č. 178/2002 – všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriadenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a stanovenie postupov v záležitostiach bezpečnosti potravín

Nariadenie (EÚ) 2019/1381 – transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Nariadením (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci sa mení najmä nariadenie (ES) č. 178/2002. Má dosiahnuť tieto ciele.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (ES) č. 178/2002 sa uplatňuje od 21. februára 2002.

Nové pravidlá uvedené v pozmeňujúcom nariadení (EÚ) 2019/1381 sa uplatňujú od 27. marca 2021.

KONTEXT

Nariadením (EÚ) 2019/1381 sa mení aj ďalších osem sektorových aktov (t. j. aktov o konkrétnych súvisiacich sektoroch), pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa transparentnosti:

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 178/2002 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 a smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 231, 6.9.2019, s. 1 – 28)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1 – 175)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1 – 22)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1 – 6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29 – 43)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1 – 23)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 22.10.2019