Priemyselné emisie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2010/75/EÚ – o priemyselných emisiách

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa ňou pravidlá prevencie, alebo ak to nie je možné, pravidlá na zníženie priemyselných emisií do ovzdušia, vody a pôdy a predchádzanie vzniku odpadov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

HLAVNÉ BODY

Rozsah

Povolenia

Osobitné pravidlá

V smernici sa v osobitných kapitolách stanovujú minimálne požiadavky pre konkrétne odvetvia. Zahŕňa konkrétne pravidlá vzťahujúce sa na:

Zrušenie

Smernicou sa zrušuje a nahrádza sedem predchádzajúcich smerníc: smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica 2008/1/ES), smernica o veľkých spaľovacích zariadeniach (smernica 2001/80/ES), smernica o spaľovaní odpadov (smernica 2000/76/ES), smernica o emisiách rozpúšťadiel (smernica 1999/13/ES) a tri smernice o oxide titaničitom (78/176/EHS, 82/883/EHS, 92/112/EHS).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 6. januára 2011 a mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 7. januára 2013.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Najlepšie dostupné techniky (BAT): najúčinnejšie techniky na predchádzanie emisiám alebo ich znižovanie, ktoré sú uskutočniteľné z technického a hospodárskeho hľadiska v danom odvetví.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17 – 119)

Následné zmeny smernice 2010/75/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 21)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 30.06.2020