Ochrana voľne žijúceho vtáctva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Opatrenia týkajúce sa ohrozených druhov

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia na zachovanie populácií druhov vtákov na úrovni, ktorá zodpovedá ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, berúc do úvahy aj hospodárske a rekreačné potreby, alebo na ich obnovu na túto úroveň.

Opatrenia týkajúce sa všetkých druhov vtákov

Prijať sa musia opatrenia na ochranu, zachovanie a obnovu dostatočnej rôznorodosti a rozlohy biotopov* pre všetky druhy vtákov.

Medzi tieto opatrenia patrí predovšetkým:

Zvláštne opatrenia

Všeobecné ochranné opatrenia

Lov vtákov

Výskum

Krajiny EÚ musia podporovať výskum na účely ochrany, riadenia a rozumného využívania (napr. na vypracovanie vnútroštátnych zoznamov druhov, ktorým hrozí vyhynutie) voľne žijúcich vtákov v Európe.

Podávanie správ

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. februára 2010. Smernicou 2009/147/ES sa kodifikovala a nahradila smernica 79/409/EHS a jej následné zmeny.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Biotop: prirodzená oblasť alebo typ prostredia, ktoré sú miestom prirodzeného výskytu daného druhu živočícha alebo rastliny.
Biotop: oblasť s jednotnými environmentálnymi podmienkami, ktorá poskytuje priestor pre život určitému spoločenstvu živočíchov a rastlín.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikovaná verzia) (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7 – 25)

Následné zmeny smernice 2009/147/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019, s. 115 – 127)

Posledná aktualizácia 28.05.2020