Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (nariadenie o ozóne)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Východisková surovina: akákoľvek kontrolovaná látka alebo nová latka, ktorá prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení z jej pôvodného zloženia a ktorej emisie sú nepatrné.
Procesné činidlá: kontrolované látky, ktoré sa používajú ako procesné činidlá na účely uvedené v prílohe III.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1 – 30)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1005/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 12.02.2021