Environmentálna agentúra EÚ - informovanie a monitorovanie v oblasti životného prostredia

Nariadenie (ES) č. 401/2009 - Európska environmentálna agentúra a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa vymedzujú ciele a zámery Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (EIONET). Na ich základe môžu poskytovať informácie v záujme podpory formulácie environmentálnej politiky EÚ.

HLAVNÉ BODY

EEA je agentúra EÚ, ktorej cieľom je chrániť a zlepšovať životné prostredie a podporovať udržateľný rozvoj. Tento zámer dosahuje prostredníctvom poskytovania objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií, ktoré jej umožňujú:

prijímať opatrenia na ochranu životného prostredia;

odhadovať výsledky takých opatrení;

zabezpečiť, aby verejnosť bola informovaná o stave životného prostredia; a

poskytnúť krajinám EÚ potrebnú technickú a vedeckú podporu.

Plní tieto hlavné úlohy:

zber, spracovanie a analýza údajov s cieľom zabezpečiť EÚ objektívne informácie potrebné pre účinnú environmentálnu politiku;

pomoc pri monitorovaní environmentálnych opatrení;

zhromažďovanie, hodnotenie a šírenie údajov o stave životného prostredia širokej verejnosti;

zabezpečovanie porovnateľnosti údajov na celoeurópskej úrovni;

presadzovanie začlenenia údajov EÚ do medzinárodných monitorovacích programov, ako napríklad do programov Organizácie Spojených národov;

stimulovanie vývoja metód posudzovania nákladov škôd na životnom prostredí a nákladov preventívnej, ochrannej a rekultivačnej politiky;

stimulovanie výmeny informácií o najlepších dostupných technológiách prevencie alebo znižovania škôd na životnom prostredí; a

uverejňovanie každých päť rokov správy o stave, trendoch a výhľadoch v oblasti životného prostredia.

Príslušné údaje sa vzťahujú na:

odpadové hospodárstvo;

zmenu klímy a prispôsobenie sa zmene klímy.

Radu EEA tvorí jeden zástupca z každej členskej krajiny, dvaja zástupcovia z Európskej komisie a dvaja vedeckí odborníci vymenovaní Európskym parlamentom. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za bežné riadenie agentúry.

EEA spolupracuje s inými orgánmi EÚ a medzinárodnými orgánmi, napríklad so Štatistickým úradom EÚ (Eurostat) a Spoločným výskumným centrom, Environmentálnym programom OSN a Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť, ktorú koordinuje EEA, je informačnou sieťou EÚ zameranou na otázky životného prostredia. Je tvorená zástupcami všetkých krajín EÚ, ako aj Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Turecka.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 10. júna 2009.

KONTEXT

Webová lokalita Európskej environmentálnej agentúry.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 401/2009

10. júna 2009

-

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13 - 22

Posledná aktualizácia 22.09.2015