Právne predpisy EÚ v oblasti nakladania s odpadom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Smernica 2008/98/ES

Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/851

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Vedľajší produkt: látka alebo vec, ktoré sú výsledkom výrobného procesu, ktorý nie je primárne zameraný na výrobu danej látky alebo veci. V smernici sa stanovujú podmienky, podľa ktorých sa látka alebo vec nepovažujú za odpad.
Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov: súbor opatrení prijatých krajinami EÚ, ktorými sa zabezpečí, aby výrobcovia výrobkov mali finančnú alebo finančnú a organizačnú zodpovednosť za fázu životného cyklu výrobku týkajúcu sa nakladania s odpadom.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30)

Následné zmeny smernice 2008/98/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 zo 7. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 2384 (Ú. v. EÚ L 163, 20.6.2019, s. 66 – 100)

Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2015, s. 13 – 15)

Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 22.06.2020