Energetická hospodárnosť budov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Zmeny pôvodnej smernice

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica 2010/31/EÚ sa uplatňuje od 8. júla 2010 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 9. júla 2012.

Smernica (EÚ) 2018/844 sa uplatňuje od 9. júla 2018 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 10. marca 2020.

KONTEXT

Sektor budov v EÚ je sektorom s najväčšou spotrebou energie v Európe, ktorý spotrebuje 40 % energie, a približne 75 % budov nie je energeticky efektívnych. Vzhľadom na tieto nízke úrovne energetickej efektívnosti predstavuje dekarbonizácia fondu budov jeden z dlhodobých cieľov EÚ. Táto smernica je dôležitým prvkom pri zvyšovaní efektívnosti budov.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Technický systém budovy: technické zariadenia budovy alebo jednotky budovy na vykurovanie priestoru, chladenie priestoru, vetranie, prípravu teplej vody, vstavané osvetlenie, automatizáciu a riadenie budovy, výrobu elektrickej energie na mieste, alebo ich kombináciu vrátane tých systémov, ktoré využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov.
Budova s takmer nulovou spotrebou energie: budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Požadované veľmi malé množstvo energie by sa malo vo významnej miere pokryť energiou z obnoviteľných zdrojov vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej priamo na mieste alebo v blízkosti.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13 – 35)

Následné zmeny smernice 2010/31/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/1318 z 29. júla 2016 o usmerneniach týkajúcich sa podpory budov s takmer nulovou spotrebou energie a najlepších postupov na zabezpečenie toho, aby všetky nové budovy boli do roku 2020 budovami s takmer nulovou spotrebou energie (Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2016, s. 46 – 57)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Pokrok členských štátov na ceste k budovám s takmer nulovou spotrebou energie [COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Finančná podpora energetickej účinnosti budov [COM(2013) 225 final, 18.4.2013]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 – 56)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 18 – 36)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 08.08.2018