Plán SET v oblasti vývoja nízkouhlíkových technológií

V rámci stratégie rozvoja nízkouhlíkového hospodárstva si Európska únia (EÚ) stanovila klimatické a energetické ciele do roku 2020. Technológia môže zohrávať významnú úlohu pri podpore dosahovania týchto cieľov. Plán SET je technologickým pilierom politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Investície do vývoja nízkouhlíkových technológií (Plán SET) [KOM(2009) 519 v konečnom znení zo 7. októbra 2009].

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ PLÁNU?

Európsky strategický plán energetických technológií (plán SET) sa zameriava na posilnenie rozvoja a využívania nízkouhlíkových technológií do roku 2020. Podporuje spoluprácu medzi krajinami EÚ, spoločnosťami a výskumnými inštitúciami, ktoré spojením zručností a zariadení môžu znížiť náklady. Pomáha tiež financovať projekty.

HLAVNÉ BODY

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite strategického plánu energetických technológií.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Energetické technológie a inovácie [COM(2013) 253 final z 2. mája 2013]

Posledná aktualizácia 05.08.2015