Prepravné siete pre zemný plyn

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá prístupu k:

Cieľom týchto pravidiel je bojovať proti prekážkam konkurencie na trhu EÚ so zemným plynom a zabezpečiť jeho hladké fungovanie.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa vymedzuje:

Certifikácia prevádzkovateľov prepravných sietí

Národné regulačné orgány (NRA) musia oznámiť Európskej komisii rozhodnutia týkajúce sa certifikácie TSO. Komisia má dva mesiace na to, aby NRA doručila svoje stanovisko. Orgán potom prijme konečné rozhodnutie o certifikácii TSO. Toto rozhodnutie a stanovisko Komisie sú zverejnené.

Vytvorenie Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSOG)

Prevádzkovatelia prepravnej siete pre plyn museli do 3. marca 2011 predložiť Komisii a Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) návrh stanov, zoznam členov a návrh rokovacieho poriadku ENTSOG.

Úlohy ENTSOG týkajúce sa sieťových predpisov

Komisia je povinná viesť konzultácie s ACER a ENTSOG s cieľom vypracovať ročný zoznam priorít pre vytváranie súboru pravidiel (známych ako sieťové predpisy). Tieto predpisy sa vytvárajú na základe nezáväzného usmernenia, ktoré Komisii predloží ACER. Predpisy sa týkajú predovšetkým:

Úlohy ENTSOG

ENTSOG zodpovedá za prijatie:

Náklady a tarify

Regulačné orgány určujú tarify alebo metodiky ich výpočtu. Krajiny EÚ môžu prijať rozhodnutia týkajúce sa taríf, napríklad stanovenie podmienok aukcií.

Služby pre prístup tretích strán

Riadenie preťaženia

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. marca 2011. Zrušuje sa ním nariadenie (ES) č. 1775/2005 s účinnosťou od 3. marca 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Preprava: preprava zemného plynu z miest výroby ku koncovým spotrebiteľom prostredníctvom podzemných potrubí.
Prevádzkovateľ prepravných sietí (TSO): subjekt, ktorý prepravuje energiu, ako je zemný plyn, na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, pričom využíva pevnú infraštruktúru.
Vyvažovanie: vyrovnávanie objemu odberu plynu s objemom jeho dodávok pre spoločnosť. Vyvažovanie sa môže vykonávať na dennej, mesačnej alebo sezónnej báze, pričom sa vo všeobecnosti posudzujú sankcie za nadmerné odchýlky.
Riadenie preťaženia: k preťaženiu dochádza, keď prepravná sieť nedokáže zabezpečiť prenos energie podľa trhových požiadaviek. Riadením preťaženia sa zabezpečuje využitie dostupnej energie bez narušenia obmedzení siete.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36 – 54)

Následné zmeny vykonávacieho nariadenia (ES) č. 715/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2017, s. 1 – 28)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2017, s. 29 – 56)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov (Ú. v. EÚ L 113, 1.5.2015, s. 13 – 26)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ L 91, 27.3.2014, s. 15 – 35)

Posledná aktualizácia 05.07.2018