Cezhraničné výmeny elektriny

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 714/2009 – podmienky prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je stanoviť pravidlá pre cezhraničné výmeny elektriny v záujme zlepšenia konkurencie a harmonizácie na jednotnom trhu EÚ s elektrinou.

HLAVNÉ BODY

Certifikácia prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS)

Národné regulačné orgány zašlú Európskej komisii oznámenie o rozhodnutí o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS)*. Komisia má dva mesiace na to, aby národnému regulačnému orgánu doručila svoje stanovisko. Orgán potom prijme konečné rozhodnutie o certifikácii PPS.

Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO pre elektrinu)

ENTSO pre elektrinu zodpovedá za riadenie prenosovej sústavy pre elektrinu a za umožnenie obchodovania s elektrinou a dodávok elektriny cez hranice v EÚ.

Úlohy ENTSO pre elektrinu

ENTSO pre elektrinu zodpovedá za vypracovanie a/alebo prijatie:

Všetky sieťové predpisy, ktoré vypracuje ENTSO pre elektrinu, preskúmava ACER. Keď sa ACER uistí, že sú sieťové predpisy v súlade s usmerneniami, predloží ich Komisii a odporučí ich prijatie.

Regionálna spolupráca prevádzkovateľov prenosových sústav

PPS musia nadviazať regionálnu spoluprácu v rámci ENTSO pre elektrinu a každé dva roky uverejniť regionálny investičný plán, na ktorom môžu byť založené investície.

Kompenzačný mechanizmus medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a poplatky za prístup do sústav

PPS dostávajú kompenzáciu za náklady, ktoré im vzniknú v dôsledku prenosu cezhraničných tokov elektriny cez ich sústavy. Kompenzáciu platia prevádzkovatelia národných prenosových sústav, z ktorých cezhraničné toky pochádzajú. Náklady sa stanovujú na základe predpokladaných nákladov. Prevádzkovatelia sústav účtujú tiež poplatky za prístup do sústav.

Všeobecné zásady riadenia preťaženia

Problémy preťaženia* sústavy sa majú riešiť nediskriminačnými riešeniami založenými na mechanizmoch, ktoré poskytujú ekonomické signály účastníkom trhu a PPS. Ak už bola kapacita pridelená, PPS ju môže „krátiť“ len v núdzových situáciách po vyčerpaní všetkých ostatných primeraných alternatív na riešenie problému. V prípade krátenia pridelenej kapacity musí byť účastníkom trhu vyplatená kompenzácia, s výnimkou prípadov zásahu vyššej moci.

Pravidlá pre nové spojovacie vedenia

Nové spojovacie vedenia* môžu požiadať o dočasnú výnimku zo všeobecných pravidiel, ktorými sa riadi využívanie príjmov z preťaženia, oddelenie* distribučných sústav a PPS a prístup pre tretie strany. Výnimka sa môže udeliť, ak sú splnené tieto podmienky:

Platí všeobecná povinnosť sprístupniť účastníkom trhu maximálnu možnú kapacitu spojovacích vedení na cezhraničné toky pri dodržaní bezpečnostných noriem týkajúcich sa spoľahlivej prevádzky sústavy.

Národné regulačné orgány zašlú Komisii návrhy rozhodnutí o udelení úplnej alebo čiastočnej výnimky pre nové spojovacie vedenie z týchto pravidiel:

Komisia má dva mesiace na to, aby požiadala národný regulačný orgán o zmenu alebo stiahnutie výnimky. Orgán potom prijme konečné rozhodnutie o výnimke.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. marca 2011. Ruší nariadenie (ES) č. 1228/2003 s účinnosťou od 2. marca 2011.

HLAVNÉ POJMY

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS): spoločnosť zodpovedná za sústavy používané na prenos elektriny.
Sieťové predpisy:
Preťaženie: úzke miesto, ktoré môže vzniknúť, ak spojovacie vedenie spájajúce národné prenosové sústavy nemôže prijať všetky fyzické toky vyplývajúce z medzinárodného obchodu požadovaného účastníkmi trhu. Príčinou môže byť nedostatok kapacity spojovacích vedení a/alebo dotknutých národných prenosových sústav. Na uvoľnenie preťaženia sa používajú cenové mechanizmy.
Spojovacie vedenie: prenosové vedenie, ktoré preklenuje hranicu medzi dvoma krajinami EÚ a spája ich národné prenosové systémy.
Oddelenie: rozdelenie vlastníctva prenosových a distribučných sústav energie. Zabezpečuje sa tak ich nezávislosť z hľadiska organizácie a rozhodovania.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15 – 35)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 714/2009 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa mechanizmu kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a spoločného regulačného prístupu k spoplatneniu prenosov (Ú. v. EÚ L 250, 24.9.2010, s. 5 – 11)

Posledná aktualizácia 08.05.2018