Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/28/ES – podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Smernicou (EÚ) 2015/1513 sa pozmeňujú smernice 2009/28/ES a 98/70/ES, právny predpis EÚ v oblasti kvality benzínu a naftových palív. Okrem iného je jej cieľom začať s prechodom od konvenčných* biopalív (prvej generácie) k pokročilejším * biopalivám (druhej generácie), ktorými sa zabezpečujú značné úspory z hľadiska skleníkových plynov. Zavádza sa ňou 7 % horná hranica, ktorá sa má započítať k cieľom smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v oblasti konečnej energetickej spotreby v doprave v roku 2020.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. júna 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 5. decembra 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na:

* HLAVNÉ POJMY

Energia z obnoviteľných zdrojov: energia z nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, geotermálna energia, vodná energia, biomasa a plyn z čističiek odpadových vôd (napr. metán).

Konvenčné biopalivá: vyrobené z potravinových plodín, ako je cukor, škrob a rastlinné oleje. Sú vypestované na pôde využívajúcej východiskové suroviny, ktorá sa môže použiť aj na pestovanie potravín a krmív.

Pokročilé biopalivá: vyrobené zo zdrojov, ktoré priamo nekonkurujú plodinám určeným na výrobu potravín a krmív, ako je odpad a poľnohospodársky odpad.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140 of 5.6.2009, s. 16 – 62)

Následné zmeny a opravy smernice 2009/28/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 350, 28.12.1998, s. 58 – 68)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 21.02.2017