Zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 - rozhodnutie o rozdelení úsilia

V rozhodnutí o rozdelení úsilia sa stanovujú záväzné ročné ciele zníženia emisií skleníkových plynov pre krajiny Európskej únie (EÚ) na obdobie rokov 2013 - 2020. Tieto ciele sa týkajú emisií z väčšiny odvetví, ktoré nie sú súčasťou systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ako je doprava (okrem leteckej dopravy a medzinárodnej námornej lodnej dopravy), budovy, poľnohospodárstvo a odpady.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020.

SÚHRN

V rozhodnutí o rozdelení úsilia sa stanovujú záväzné ročné ciele zníženia emisií skleníkových plynov pre krajiny Európskej únie (EÚ) na obdobie rokov 2013 - 2020. Tieto ciele sa týkajú emisií z väčšiny odvetví, ktoré nie sú súčasťou systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ako je doprava (okrem leteckej dopravy a medzinárodnej námornej lodnej dopravy), budovy, poľnohospodárstvo a odpady.

Rozhodnutie o rozdelení úsilia je súčasťou súboru politík a opatrení v oblasti zmeny klímy a energetiky - tzv. klimaticko-energetický balík, ktoré Európe pomôžu prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo a zvýšiť bezpečnosť dodávok energie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

V rozhodnutí o rozdelení úsilia sa stanovujú vnútroštátne emisné ciele do roku 2020, ktoré sú vyjadrené ako percentuálne zmeny oproti úrovniam emisií v roku 2005. Stanovuje sa aj to, koľko ton emisií skleníkových plynov môže každá krajina EÚ emitovať za každý rok v období rokov 2013 až 2020 v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od roku 2013 do roku 2020.

KONTEXT

Európska únia sa v záujme boja proti globálnemu otepľovaniu zaviazala znížiť svoje emisie skleníkových plynov o najmenej 20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990. Na dosiahnutie tohto cieľa EÚ prijala dva hlavné právne predpisy:

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o rozhodnutí o rozdelení úsilia.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 406/2009/ES

25. júna 2009

-

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136 - 148

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2013/162/EÚ z 26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2013, s. 106 - 110).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/634/EÚ z 31. októbra 2013 o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 292, 1.11.2013, s. 19 - 22).

Posledná aktualizácia 26.03.2015(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).