Energetická efektívnosť v rámci cieľa do roku 2020

Predstavitelia Európskej únie sa v marci 2007 dohodli znížiť plánovanú spotrebu energie EÚ o 20 % do roku 2020. To sa rovná zatvoreniu 400 elektrární. V októbri 2014 sa dohodli na cieli vyššej úspory energie* vo výške 27 % alebo viac do roku 2030.

AKT

Oznámenie Komisie - Energetická účinnosť: zabezpečenie 20 % cieľa [KOM(2008) 772 v konečnom znení z 13. novembra 2008].

SÚHRN

Predstavitelia Európskej únie sa v marci 2007 dohodli znížiť plánovanú spotrebu energie EÚ o 20 % do roku 2020. To sa rovná zatvoreniu 400 elektrární. V októbri 2014 sa dohodli na cieli vyššej úspory energie* vo výške 27 % alebo viac do roku 2030.

AKÝ JE CIEĽ OZNÁMENIA?

V oznámení sa analyzuje pokrok, ktorý EÚ už dosiahla pri prechode na vyššiu energetickú efektívnosť, a identifikujú sa hlavné faktory a prekážky, ktoré existujú. Ustanovujú sa v ňom aj podrobnosti o balíku energetickej efektívnosti, ktorý Komisia plánuje predložiť.

HLAVNÉ BODY

V balíku sa nachádzajú tieto opatrenia:

Komisia následne v roku 2011 navrhla plán energetickej efektívnosti s cieľom zabezpečiť splnenie cieľa 20 % zníženia a napomôcť prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje, do roku 2050.

V roku 2012 EÚ prijala novú smernicu o energetickej efektívnosti. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá účinnejšej dodávky a využívania energie, ako aj orientačné národné ciele energetickej efektívnosti.

KONTEXT

Efektívnejšie využívanie energie má mnoho výhod. Domácnostiam a podnikom môže pomôcť znižovať náklady na palivá, môže pomôcť obmedziť závislosť Európy od vonkajších dodávateľov ropy a plynu, bojovať proti zmene klímy a prispievať k väčšej udržateľnosti a konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie.

KĽÚČOVÉ POJMY

Energetická efektívnosť - využívanie menej energie na zabezpečovanie rovnakej služby. Príklady: energeticky efektívne chladničky, práčky.

Úspora energie - znižovanie alebo nepoužívanie služby v záujme úspory energie. Príklad: vypínanie svetla.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 - 56).

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Plán energetickej efektívnosti [KOM(2011) 109 v konečnom znení z 8. marca 2011].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Energetická efektívnosť a jej prispievanie k energetickej bezpečnosti a rámec pre klimatickú a energetickú politiku do roku 2030 [COM(2014) 520 final z 23. júla 2014).

Posledná aktualizácia 09.04.2015