Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia (2010 – 2020)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér pre osoby so zdravotným postihnutím – KOM(2010) 636 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Stanovuje sa v ňom stratégia umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím plne využiť všetky ich práva a zapojiť sa do spoločnosti a ekonomiky rovnakým spôsobom ako iní ľudia.

Táto stratégia vychádza z Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) a dopĺňa aj stratégiu Európa 2020 (stratégiu EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu) a Európsku chartu základných práv Lisabonskej zmluvy.

HLAVNÉ BODY

V tejto stratégii sa identifikovalo osem hlavných oblastí, v ktorých musia EÚ a krajiny EÚ prijať spoločné opatrenia:

bezbariérovosť: zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali prístup k tovarom, službám a asistenčným pomôckam;

zapojenie: zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli vykonávať všetky svoje základné práva ako európski občania;

rovnosť: zabezpečiť vykonávanie politík (na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni) na propagáciu rovnosti;

zamestnanosť: zabezpečiť zvýšenie počtu pracovníkov so zdravotným postihnutím na trhu práce a zaistiť lepšiu bezbariérovosť na pracoviskách;

vzdelávanie a odborná príprava: zabezpečiť, aby žiaci so zdravotným postihnutím mohli využívať dostupný systém vzdelávania a programy celoživotného vzdelávania. Európska komisia už zaviedla niekoľko iniciatív v súvislosti so vzdelávaním, ako je Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania žiakov s osobitnými potrebami;

sociálna ochrana: riešiť rozšírené sociálne problémy, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím, ako sú nerovnosti v príjmoch, riziko chudoby a sociálne vylúčenie. Na zabezpečenie tejto sociálnej ochrany možno využiť aj štrukturálne fondy a vnútroštátne opatrenia jednotlivých krajín EÚ;

zdravie: zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali rovnaký a dostupný prístup k zdravotníckym službám a zariadeniam (aj pre duševné zdravie);

vonkajšia činnosť: presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím na medzinárodnej úrovni.

V záujme čo najlepšieho vykonávania tejto stratégie musia inštitúcie EÚ a krajiny EÚ spolupracovať s cieľom:

zvyšovať povedomie o problematikách súvisiacich so zdravotným postihnutím;

rozvíjať možnosti financovania;

zlepšovať štatistické údaje;

zabezpečiť vykonávanie dohovoru UNCRPD.

O pokroku vo vykonávaní dohovoru UNCRPD bol v roku 2014 vydaný pracovný dokument útvarov Komisie.

KONTEXT

Osemdesiat miliónov osôb v EÚ (šestina obyvateľstva) trpí zdravotným postihnutím, od mierneho až po závažnejšie. Miera chudoby u týchto ľudí, ktorým ich postihnutie bráni aktívne sa zapájať do spoločnosti a ekonomiky, je o 70 % vyššia ako priemer EÚ.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér [KOM(2010) 636 v konečnom znení z 15. novembra 2010 ]

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie – Správa o vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) zo strany Európskej únie [SWD(2014) 182 final z 5. júna 2014 ]

Posledná aktualizácia 13.10.2015