Boj EÚ proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu – KOM(2010) 758 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Zriaďuje sa ním Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorá predstavuje jednu z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Stanovuje sa v ňom, ako môžu jednotlivé politiky a konkrétne opatrenia prispieť k cieľu týkajúcemu sa vymanenia minimálne 20 miliónov ľudí z chudoby a sociálneho vylúčenia do roku 2020.

HLAVNÉ BODY

Ciele

Platforma je určená na vytvorenie partnerstva medzi jednotlivými skupinami v spoločnosti vrátane národných vlád, inštitúcií EÚ, regionálnych a miestnych orgánov, mimovládnych organizácií a osôb, ktoré sa sami ocitli v chudobe.

Cieľom ich partnerstva je vypracovanie celoeurópskych prístupov vo všetkých oblastiach týkajúcich sa sociálneho začlenenia, najmä:

prístupu k zamestnaniu na základe posúdenia vnútroštátnych stratégií o inklúzii a európskej stratégie na rozvoj pracovných miest a zručností pracovníkov;

prístupu k základným službám a sociálnej ochrane predovšetkým v súvislosti so starnutím obyvateľstva a zvyšovaním sociálneho vylúčenia;

vzdelávania a mládeže s cieľom znižovať predčasné ukončenie školskej dochádzky a nerovnosti v oblasti vzdelávania;

hospodárskej a sociálnej integrácie migrantov prostredníctvom novej európskej stratégie;

riešenia diskriminácie najmä voči menšinám, osobám so zdravotným postihnutím a bezdomovcom, ale aj zlepšovania finančnej nezávislosti a rodovej rovnosti;

prístupu k informačným a komunikačným technológiám, sieťovým službám, ako aj k finančným (základné bankové) a energetickým službám (osvetlenie a kúrenie).

Päť oblastí opatrenia:

1.

Opatrenie na boj proti chudobe vo všetkých oblastiach politiky, avšak najmä v oblasti pracovného trhu, podpory minimálneho príjmu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a bývania.

2.

Lepšie využívanie fondov EÚ vrátane štrukturálnych fondov na podporu sociálnej inklúzie.

3.

Rozsiahle testovanie a posudzovanie toho, čo funguje, respektíve nefunguje v inováciách v oblasti sociálnej politiky (metódy a nástroje) pred ich širšou implementáciou.

4.

Práca v partnerstve s mimovládnymi organizáciami a záujmovými skupinami na účinnejšiu podporu vykonávania reforiem v oblasti sociálnej politiky.

5.

Zlepšovanie koordinácie politík medzi krajinami EÚ využívaním otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia (OMK v sociálnej oblasti), a najmä Výboru pre sociálnu ochranu.

Hlavné opatrenie

Všetky krajiny EÚ zriadili národné ciele a politiky rastu s prihliadnutím na ciele stratégie Európa 2020. Komisia tieto reformy monitoruje prostredníctvom ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík, ktorý sa nazýva európsky semester. Následne poskytuje odporúčania na ďalších 12 – 18 mesiacov.

Pokrok v piatich oblastiach opatrenia je zaznamenaný v hodnotiacich tabuľkách. K júlu 2013 bolo dokončených 23 zo 64 iniciatív Komisie. Sú to:

odporúčanie Komisie pre krajiny EÚ o zjednodušení bankových služieb a

odporúčanie Rady o politikách týkajúcich sa boja proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky.

K prebiehajúcej činnosti patrí založenie Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie a zaistenie zachovania cieľov týkajúcich sa znižovania chudoby a sociálneho začlenenia v rámcovom programe pre výskum a inováciu na roky 2014 – 2020 Horizont 2020.

KONTEXT

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: Európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť [KOM(2010) 758 v konečnom znení zo 16. decembra 2010 ]

Posledná aktualizácia 15.10.2015